Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości.

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-023714

 

Opis Projektu Dokumentacja Projektu Rekrutacja Przygotowania do mobilności Przebieg Projektu Podsumowanie Projektu Upowszechnianie Projektu Opinie uczestników Raport końcowy
 

Opis Projektu.

Projekt „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości” skierowany był do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.

W projekcie, w ramach stażu zawodowego zorganizowano wyjazd 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Rezerwowa lista uczestników stażu utworzona została z uczniów obecnej klasy pierwszej Technikum.

Staże trwały dwa tygodnie w dniach od 27 sierpnia 2017 roku do 09 września 2017 roku, w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Projekt przygotowywany był i realizowany przez nauczycieli, którzy przygotują uczniów do wyjazdu zagranicznego.

Uczniowie przed wyjazdem odbyli:
• 20 godzinny kurs języka niemieckiego zorganizowany przez Instytucję Wysyłającą.
• 10 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej.
• 10 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz zwiększające kompetencje społeczne mające na celu przygotowanie młodzieży do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę.

Projekt zakładał upowszechnienie rezultatów oraz jego ewaluacje po zakończeniu. Partnerem ze strony niemieckiej jest firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza gwarantowały realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, co zostało potwierdzone zdobyciem certyfikatu ECVET oraz dokumentu Europass Mobilność, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy.

W ramach mobilności uczniowie poznali organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu. Główne celu projektu to: zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości, zdobycie nowych doświadczeń życiowych, zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych, zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych, zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec, zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata, podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy, poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.

Materialne rezultatami projektu to: prezentacje multimedialne, broszury informacyjne, strony internetowe, spotkania uczestników dla zaproszonych gości, artykuły w prasie lokalnej, gabloty informacyjne, drukowana publikacja przestawiająca zdjęcia i relacje z pobytu młodzieży. Efekty projektu zostaną upowszechnione na evencie podsumowującym, na którym wszyscy uczestnicy zaprezentują swoje relacje z pobytu i podzielą się wrażeniami i doświadczeniami.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia prestiżu szkoły oraz dała możliwość wykorzystania doświadczeń w zakresie programu Erasmus+ do realizacji kolejnych mobilności w przyszłości. Mobilność przyczyniła się do poprawy jakości pracy szkoły, wzbogacenia oferty edukacyjnej i stworzeniu oczekiwanego modelu absolwenta szkoły. Doświadczenia zebrane przez uczestników i szkołę stały się inspiracją dla innych w celu wzbogacenia lokalnego kapitału społecznego.

Całkowity koszt projektu to 257 240,69 PLN.


Dokumentacja Projektu.

(do góry) 

Powołanie zespołu projektowego
Formularz Wniosku Projektu
Umowa o współpracy
Memorandum
Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności
Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności (w jęz. angielskim)
Karta jakości moilności
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszenia uczestnika
Protokół Komisji Rekrutacyjnej 1
Protokół Komisji Rekrutacyjnej 2
Protokół Komisji Rekrutacyjnej 3
Oświadczenie uczestnika Projektu
Umowa ze stażystą
Porozumienie o programie zajęć w zawodzie Technik informatyk
Porozumienie o programie zajęć w zawodzie Technik handlowiec
Porozumienie o programie zajęć w zawodzie Technik pojazdów samochodowych
Program stażu w zawodzie technik informatyk
Program stażu w zawodzie technik handlowiec
Program stażu w zawodzie technik pojazdów samochodowych
Program pobytu
Regulamin pobytu w ośrodku

 


Rekrutacja.

(do góry)

Harmonogram rekrutacji do Projektu.

Data Godzina Opis działania
03.10.2016 (poniedziałek) 08:00 Ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji.
03-04.10.2016 (poniedziałek-wtorek) Cały dzień Rozpropagowanie informacji o projekcie. Umieszczenie formularza zgłoszeniowego na szkolnych stronach www.
03.10.2016-16.01.2017 Do godz. 12:00 Zbieranie formularzy.
17.01.2017 (wtorek) 10:00 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej– określenie składu osobowego grup wyjeżdżających zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Podanie do publicznej wiadomości składu osobowego grupy wyjeżdżającej oraz ogłoszenie listy rezerwowych.
27.01.2017 (piątek) 10:00 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej– rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
30.01.2017 (poniedziałek) 10:00 Test kwalifikacyjny z języka niemieckiego dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie warunkowo.
01.02.2017 (środa) 10:00 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej– określenie ostatecznego składu osobowego grupy wyjeżdżającej zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.
 

Listy rankingowe uczniów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Ostateczna Lista Uczniów Zakwalifikowanych do wyjazdu na dzień 01.02.2017 r.

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Łukasiak Patrycja 1 Ti 9
2. Dąbrowski Stanisław 2 Ti 9
3. Pilarska Natalia 2 Ti 9
4. Lewandowski Michał 2 Ti 9
5. Siemianowski Damian 2 Ti 9
6. Szczepański Daniel 2 Ti 9
7. Gwizdała Dominik 1 Ti 9
8. Drypa Paweł 2 Ti 8
9. Grodzicka Joanna 2 Ti 8
10. Malicka Patrycja 2 Ti 8
11. Ostrowski Szymon 2 Ti 8
12. Pasternak Daniel 2 Ti 8
13. Romanowski Oskar 2 Ti 8
14. Szczepański Karol 2 Ti 8

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Kuriata Olivia 2 Tps 9
2. Fydrych Mateusz 2 Tps 8
3. Kobyliński Wiktor 2 Tps 8
4. Sowiński Jakub 2 Tps 8
5. Strzelczyk Marcin 2 Tps 8
6. Szczepański Adam 2 Tps 8
7. Szurgot Paweł 2 Tps 8
8. Urbański Damian 2 Tps 8

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Wajs Daniel 2 Th 11
2. Beta Paweł 2 Th 10
3. Lewandowska Alicja 2 Th 10
4. Potrzeszcz Katarzyna 2 Th 10
5. Jasińska Ilona 2 Th 9
6. Krystek Dariusz 2 Th 9
7. Tatara Natalia 2 Th 9
8. Buczkowska Milena 2 Th 8
9. Ceranowska Anna 2 Th 8
10. Czerwińska Anna 2 Th 8
11. Felczak Kinga 2 Th 8
12. Kluska Andżelika 2 Th 8
13. Kołak Weronika 2 Th 8
14. Szmudanowska Kinga 2 Th 8
15. Lewandowska Patrycja 1 Th 8

 

Ostateczna Lista Rankingowa Rezerwowych na dzień 01.02.2017 r.

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty Uwagi
1. Kuchta Andrzej 1 Ti 8 bez testu jęz.
2. Sroka Radosław 1 Ti 9 -
3. Krysztoforska Sandra 1 Ti 9 -
4. Kisieliczyn Konrad 1 Ti 8 -

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty Uwagi
1. Piotrowski Andrzej 1 Tps 8 bez testu jęz.
2. Modliszewska Julia 1 Tps 9 -
3. Dubiela Krystian 1 Tps 9 -
4. Rzeszotek Bartłomiej 1 Tps 9 -

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty Uwagi
1. Kurzanowska Weronika 1 Th 8 bez testu jęz.
2. Nowicka Zuzanna 1 Th 9 -
3. Kot Julia 1 Th 9 -
4. Kuś Natalia 1 Th 9 -

 

Rankingowa lista główna uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.01.2017 r.

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Wajs Daniel 2 Th 11
2. Lewandowska Alicja 2 Th 10
3. Potrzeszcz Katarzyna 2 Th 10
4. Beta Paweł 2 Th 10
5. Felczak Kinga 2 Th 8
6. Kluska Andżelika 2 Th 8

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Urbański Damian 2 Tps 8

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Dąbrowski Stanisław 2 Ti 9

 

Rankingowa lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.01.2017 r.

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Lewandowska Patrycja 1 Th 8
2. Kurzanowska Weronika 1 Th 8

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Piotrowski Andrzej 1 Tps 8

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Gwizdała Dominik 1 Ti 9
2. Łukasiak Patrycja 1 Ti 9
3. Kuchta Andrzej 1 Ti 8

 

Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie warunkowo, którym wyznaczono dodatkowy test kwalifikacyjny z języka niemieckiego:

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa
1. Buczkowska Milena 2 Th
2. Ceranowska Anna 2 Th
3. Czerwińska Anna 2 Th
4. Jasińska Ilona 2 Th
5. Kołak Weronika 2 Th
6. Szmudanowska Kinga 2 Th
7. Tatara Natalia 2 Th
8. Krystek Dariusz 2 Th

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa
1. Fydrych Mateusz 2 Tps
2. Kobyliński Wiktor 2 Tps
3. Kuriata Olivia 2 Tps
4. Sowiński Jakub 2 Tps
5. Strzelczyk Marcin 2 Tps
6. Szczepański Adam 2 Tps
7. Szurgot Paweł 2 Tps

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa
1. Drypa Paweł 2 Ti
2. Grodzicka Joanna 2 Ti
3. Lewandowski Michał 2 Ti
4. Malicka Patrycja 2 Ti
5. Ostrowski Szymon 2 Ti
6. Pasternak Daniel 2 Ti
7. Pilarska Natalia 2 Ti
8. Romanowski Oskar 2 Ti
9. Siemianowski Damian 2 Ti
10. Szczepański Daniel 2 Ti
11. Szczepański Karol 2 Ti

 

 

Przygotowania do mobilności.

(do góry)

Kursy przygotowawcze w szkole.

Powołany zespół ds. projektu w wyniku poszukiwań partnera zagranicznego nawiązał kontakt z przedstawicielem Firmy Vitalis z Niemiec. Określono czas trwania mobilności, podpisano stosowne dokumenty – Cooperation Agreement oraz Memorandum of Understanding. Wspólnie z koordynatorem projektu ze strony niemieckiej ułożono Program pobytu. Rozpoczęto przygotowania do wyjazdu grupy na dwutygodniowy staż. W ramach przygotowania zorganizowano:

 • 20 godzinny kurs języka niemieckiego zorganizowany przez Instytucję Wysyłającą.

 • 10 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej.

 • 10 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz zwiększające kompetencje społeczne mające na celu przygotowanie młodzieży do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę.

 

Młodzież przed wyjazdem został także wyposażona w wymagane ubrania robocze oraz w materiały, akcesoria i sprzęt niezbędny do realizacji projektu:

1.      Komputer przenośny przeznaczony dla uczestników staży oraz opiekunów w celu dokumentacji obróbki materiału z pobytu na stażu

2.      Pamięć USB w celu gromadzenia materiałów i dokumentów z pobytu na stażu

3.      Karty SD w celu instalacji w telefonach wraz z aplikacja do komunikacji w języku niemieckim

4.      Kamera GoPro wraz z akcesoriami do dokumentowania pobytu na stażu

5.      Teczki konferencyjne dla uczestników stażu w celu przechowywania dokumentacji papierowej związanej ze stażem

6.      Długopisy oraz kartki w celu pisemnego dokumentowania przebiegu stażu

7.      Drukarka laserowa wraz z tonerem w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z pobytem na stażu, porozumienia, umowy, certyfikaty

8.      Projektor multimedialny w celu prezentacji materiałów przygotowanych przez uczestników stażu na podsumowaniu projektu

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne.

W dniu 10 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne przed wyjazdem młodzieży na staż do Niemiec w ramach realizowanego projektu „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia– większe możliwości”. W trakcie spotkania przekazano młodzieży zakupione z otrzymanych środków materiały niezbędne do realizacji założonych celów związanych z pobytem na stażu.

Materiały mają służyć dokumentowaniu przebiegu stażu, zdobytej wiedzy i doświadczeń. Zgromadzone informacje uczestnicy zaprezentują osobiście na podsumowaniu odbytego stażu po powrocie. Uczestnikom przekazano niezbędną odzież ochronną (obuwie, spodnie, koszulki robocze), teczki konferencyjne wyposażone w papierowe wkłady, obwoluty, długopis, kartę SD w celu wgrania słownika polsko-niemiecko-polskiego oraz pamięć USB w celu gromadzenia zdjęć oraz nagranych filmów z przebiegu stażu a także kieszonkowe w wysokości 1.100 zł.

Z otrzymanych funduszy zakupiono także komputer przenośny, kamerę, rzutnik multimedialny oraz kolorową drukarkę laserową.

 

 

Potwierdzenie odbioru materiałów przez uczniów.

 

Ankiety wstępne.

 

Ewaluacja wstępnych przygotowań do wyjazdu uczestników na staż

Projekt: „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia -  większe możliwości”, realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt numer: 2016-1-PL01-KA102-023714

 

NARZĘDZIE BADAWCZE: ankieta

 

GRUPA BADANA: 37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach uczestniczących w stażu

 

CEL BADAŃ:

Badanie ankietowe miało na celu zebranie informacji  przydatnych lub wymaganych przed wyjazdem na staż

 

ANALIZA DANYCH: Ankieta składała się z trzech części skierowanych do ucznia, rodzica oraz wychowawcy. Część skierowana do ucznia składała się dodatkowo z trzech części. Pierwsza „A” zawierała pytania dotyczące informacji związanych z przygotowaniami do  wyjazdu za granicę. Cześć druga „B” zawierała pytania dotyczące języka obcego. Część trzecia „C” zawierała pytania dotyczące samego wyjazdu

 

OMÓWIENIE WYNIKÓW – w zestawieniu podano liczbę uczniów udzielających poszczególnych odpowiedzi oraz % ilość udzielonych odpowiedzi

 

Część A:

 1. Czy byłeś kiedyś za granicą Polski?

TAK – 20 (54,05%)

NIE – 17 (45,95%)

 1. Czy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym? (Czy rodzice pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub są zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy)

TAK – 36 (97,27%)

NIE – 1 (2,73%)

 1. Czy masz dokument uprawniający Cię do poruszania się po terenie UE (dowód osobisty lub paszport)?

TAK – 37 (100%)

NIE – 0

 1. Czy zapoznałeś się już z celami projektu, chciałbyś dowiedzieć się czegoś jeszcze? Jeśli tak, to czego?

TAK – 23 (62,16%)

NIE – 1 (2,71%)

Brak odpowiedzi – 13 (35,13%)

Część B:

 1. Czy uczysz się języka obcego? Jeśli tak, to jakiego?

Język angielski – 36 (97,30%)

Język niemiecki – 35 (84,59%)

Język rosyjski – 1 (2,71%)

 1. Czy potrafiłbyś porozumieć się z obcokrajowcem, który pyta Cię np. o drogę na ulicy?

TAK – 27 (72,97%)

 NIE – 0

Brak odpowiedzi – 10 (27,03%)

 1. Ile godzin tygodniowo poświęcasz na naukę języka obcego?

 1,5 - 1; (2,71%)

 2 – 3; (8,11%)

 2-3 – 1; (2,71%)

 3 – 6; (16,22%)

 4 – 5; (13,51%)

 5 – 4; (10,81%)

 6 – 6; (16,22%)

 8 – 3; (8,11%)

 8-10 – 2; (5,41%)

10 – 5; (13,51%)

 10-15 – 2; (5,41%)

 Brak odpowiedzi – 2 (5,41%)

 

Część C:

1.      Czy poinformowałeś już rodzinę o planowanym wyjeździe na staż?

TAK – 37 (100%)

NIE – 0

2.      Czy masz w domu dostęp do komputera?                                       

TAK – 37 (100%)

NIE – 0

3.      Czy korzystasz z poczty e-mail?                                                       

TAK – 37 (100%)

NIE – 0

4.      Czy obawiasz się czegoś podczas wyjazdu? Jeśli tak to napisz czego?

TAK – 3 (8,11%); problemów, zdrowotnych, pracy w obcym kraju, dogadywania się w innym języku niż ojczysty

NIE – 20 (54,05%)

Brak odpowiedzi – 14 (37,84%)

Część dla rodziców (dotyczy tylko osób niepełnoletnich):

1.      Czy wyrażają Państwo zgodę na wyjazd syna/córki na 3-tygodniowy staż zawodowy finansowany ze środków programu Erasmus+ (program pokrywa koszt przygotowania pedagogiczno-językowo – kulturowego w tym kursu języka niemieckiego, koszt przejazdu na miejsce stażu, pobytu (zakwaterowania i wyżywienia), realizacji stażu, ubezpieczenia). Program stażu będzie integralną częścią umowy o odbycie stażu.

Tak/Nie (właściwe zakreślić)

TAK – 37 (100%)

NIE - 0

2.      Wszyscy rodzice podali swoje dane kontaktowe, nazwisko, telefon

Część dla wychowawców:

Wychowawcy krótko scharakteryzowali uczestników. Według wychowawców wszyscy uczestnicy umieją współpracować w grupie oraz radzić sobie w nowych lub trudnych sytuacjach

 

WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH

 

·         uczniowie oceniają, że po odbyciu zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego wzrósł ich poziom wiadomości na temat kultury brytyjskiej i środowiska zawodowego w Anglii, uczniowie ocenili, że podczas zajęć dowiedzieli się wielu informacji, których wcześniej nie znali

·         uczniowie bardzo dobrze ocenili sposób prowadzenia zajęć, uznali ich tematykę za

interesującą, a informacje podawane na zajęciach okazały się dla nich przydatne podczas realizacji stażu

·         materiały dydaktyczne zakupione ze środków projektu, według uczniów były odpowiednio dobrane do ich potrzeb, okazały się bardzo przydatne i ułatwiły uczniom realizację stażu

·         Uczniowie bardzo dobrze i raczej dobrze oceniali swoje zaangażowanie w realizację prowadzonych zajęć i budowanie ich treści, które były dla uczniów zdecydowanie zrozumiałe

·         Ilość zajęć przygotowania kulturowo-zawodwego była według uczniów odpowiednio dobrana do potrzeb projektu uczniowie rozumieli treść zajęć, zaangażowali się w ich przeprowadzenie, wysoko ocenili zaangażowanie osoby przeprowadzającej zajęcia

·         Uczniowie bardzo dobrze ocenili zaangażowanie osoby przeprowadzającej zajęcia, udział w zajęciach zdecydowanie spełnił ich oczekiwania

·         Oceniając zajęcia w skali od 2-5, wszyscy uczestnicy stażu przyznali zajęciom 5 punktów

 

 

Opracował:  Andrzej Bożek

koordynator projektu

 

 

Ankiety językowe.

 

Ewaluacja zajęć po przygotowaniu językowym, z komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu

Projekt: „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia -  większe możliwości”, realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)   w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt numer: 2016-1-PL01-KA102-023714

 

NARZĘDZIE BADAWCZE: ankieta

 

GRUPA BADANA: 37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach uczestniczących w stażu

 

CEL BADAŃ:

Badanie ankietowe dotyczyło oceny zajęć w ramach przygotowania do wyjazdu na staż: 

· 20 godzinny kurs języka niemieckiego,

· 10 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej.

· 10 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz zwiększające kompetencje społeczne mające na celu przygotowanie młodzieży do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę

 

ANALIZA DANYCH: Pytania w części A dotyczyły znajomości tzw. kulturowej, pytania w części B dotyczyły kompetencji językowych, pytania w części C dotyczyły radzenie sobie w trakcie stażu.

 

OMÓWIENIE WYNIKÓW – w zestawieniu podano liczbę uczniów udzielających poszczególnych odpowiedzi oraz % ilość udzielonych odpowiedzi

 

A Część kulturowa:

1.    Czy Niemcy należą do Unii Europejskiej? (zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź)

TAK – 37 (100%)

 NIE – 0

2.    W jakim landzie leży Lipsk

Saksonia – 37 (100%)

      3.   Kto jest kanclerzem Niemiec?

Angela Merkel – 37 (100%)

4.    Który z systemów władzy panuje w Niemczech?

Kanclersko-parlamentarny – 17 (45,94%)

Kanclerski – 11 (29,73%)

Kanclerski – 11 (29,73%)

Brak odpowiedzi – 2 (5,40%)

Demokratyczna republika federalna – 2 (5,40%)

Republika związkowa o systemie parlamentarnym – 1 (2,70%)

Ustawodawczy – 1 (2,70%)

Parlamentarno gabinetowy – 1 (2,70%)

5    Które z poniższych zdań oznacza pytanie o godzinę? (zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź)

a.    Wie spät ist es – 37 (100%)

b.    Wie heißt du mit Vornamen? – 0

c.    Woher bist du – 0

6      Jaka jest typowa potrawa niemiecka: (zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź)

a)    Foie Gras – 0

b)    Golonka z kapustą – 37 (100%)

c)    Pizza – 0

 

B. Część językowa:

1. Napisz jak poprosisz o bilet w kasie na dworcu autobusowym: (napisz po niemiecku 1 zdanie)

Brak odpowiedzi – 5 (12,51%)

Bitte become ein ticket noch Schkeuditz – 5 (13,51%)

Ich werde um ein ticket bitten – 4 (10,81%)

Bitte ein ticket haben – 4 (10,81%)

Konnte ich ein ticket bekom men – 3 (8,11%)

Ich mochte ein ticket – 2 (5,40%)

Wir um eine ruckfahrkarte bitten – 2 (5,40%)

Inne pojedyńcze odpowiedzi – to (2,70%)

- Eine ticket bitte

- Eine kombiticket bitte

- Ich Mochle ein busticket

- Ich mochte kaufen ticket fur Bus

- Ich mochte ein ticket reduziert

- Hallo ich mochte ein ticket reduziert

- Hallo Ich werde um eine Busticket bitten

- Ich verlage noch einen busticket

- Kann ich ein busticket

- Bitte haben sie einen bustcket

- Ich werde das ticket frageu

 

2. Zgubiłeś się na jednej z ulic. Nie masz przy sobie mapy i telefonu. Jest wieczór. Co zrobisz, żeby trafić do hotelu w którym mieszkasz? (opisz swoje zachowanie w 1-2 zdaniach)

Brak odpowiedzi – 5 (13,51%)

Pytam się ludzi o drogę – 5 (13,51%)

Zapytałabym się przechodnia gdzie jestem i zapytam się gdzie jest hotel – 3 (8,11%)

Zapytam się jak dojść do hotelu – 3 (8,11)

Pytam pierwszą napotkaną osobę o moje położenie, po uzyskaniu odpowiedzi proszę o pomoc w znalezieniu drogi – 2 (5,40%)

Pytam przechodnia gdzie znajduje się hotel w którym mieszkam i jak do  niego trafić – 2 (5,40%)

Inne pojedyncze odpowiedzi – to (2,70%)

 

-Zapytam się kogoś gdzie jest dworzec, ponieważ tam znajduje się mapa

-Zapytam gdzie jest dworzec

-Szukam połączenia telekomunikacyjnego na najbliższym przystanku gdzie będzie nazwa ulicy którą znam

-Pytam się w jakim kierunku mam iść

-Poproszę przechodniów o telefon aby się skontaktować z kolegami lub zapytam gdzie znajduje się hotel

-Chodzę i pytam ludzi po angielsku jak dojść do ośrodka  o nazwie Vitalis

-Proszę o pomoc

-Zapytam się przechodniów czy rozumieją angielski. Jeżeli nikt się nie znajdzie zapytam się po niemiecku „Wo ist das hotel”

-Zapytałabym się przechodniego

-Przede wszystkim zachowuję opanowanie. Pytam przechodzących ludzi o drogę

-Pytam kogoś o drogę, proszę o pożyczenie telefonu, dzwonie do mamy do Polski ewentualnie przypominam sobie drogę

-Próbuję sobie przypomnieć drogę

-Pytam pobliskich ludzi o drogę i zachowuje spokój

-Próbowałbym się zapytać niemieckich mieszkańców o drogę do hotelu

-Podchodzę do jakiejś osoby i proszę o wskazanie drogi, jeżeli osoba odmówi to nie poddaję się i proszę inne osoby

 

3. Czy wiesz jak po niemiecku brzmi Twoje imię?

Tak – 30 (81,08%)

Nie – 6 (16,22%)

Brak odpowiedzi – 1 (2,70%)

 

C. Część zawodowa:

1.  Twój kolega bardzo tęskni za domem.  Jak pomożesz mu poradzić sobie z tym problemem?

a)    Zabierzesz go na lody i spacer i spróbujesz zwrócić jego myśli na inne tory – 37 (100%)

b)    Będziesz namawiał go do powrotu – 0

c)    Będziesz dzwonił codziennie do Kierownika Projektu oraz Dyrektora Szkoły wszczynając alarm – 0

 

2.    Twój bezpośredni przełożony w miejscu praktyki nie zleca Ci żadnych zadań które masz wpisane w program stażu. Co zrobisz?

a)    Zwrócisz się do swojego opiekuna i opowiesz mu o zaistniałej sytuacji z prośbą o pomoc w jej rozwiązaniu – 34 (91,89%)

b)    Zdecydujesz się na powrót do Polski – 0

c)    Będziesz znosił warunki stażu i nikomu nic nie powiesz – 3 (8,11%)

 

3.    Podczas odbywania stażu poczułeś się bardzo źle, masz gorączkę i nie masz siły wstać na praktykę. Co robisz?

a)    Nie mówiąc nic nikomu zostajesz w łóżku i nie idziesz z grupą na praktykę – 0

b)    Idziesz/dzwonisz poinformować o zaistniałej sytuacji twojego opiekuna praktyk z Polski, prosząc o ewentualną pomoc lekarską jeśli poczujesz się gorzej – 37 (100%)

c)    Mimo złego samopoczucia nic nikomu nie mówisz i idziesz na praktykę – 0

 

WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH

 

·         uczniowie posiadają podstawową wiedze dotyczącą kraju do którego wyjeżdżają na staż

·         uczniowie posiadają podstawową wiedze komunikacyjną i mogą ją wykorzystać w trakcie stażu.

·         posiadana wiedza z języka niemieckiego jest jednak na niskim poziomie i wymagane jest dalsze doskonalenie jeżyka niemieckiego nie tylko na zajęciach lekcyjnych ale i we własnym zakresie.

·         uczniowie zostali wyposażeni w niezbędny zakres wiedzy by poradzić sobie z wyjazdem na zagraniczny staż i ewentualnymi problemami.

 

 

Opracował:

Andrzej Bożek- koordynator projekt

 

 


Przebieg Projektu.

(do góry)

Wyjazd.

W niedzielę 27 sierpnia o godz. 3.30 rano grupa 37 uczniów z klas 2 i 3 Technikum, która uczestniczy w Projekcie Unijnym „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości” udała się w podróż do Niemiec. Celem wyjazdu jest odbycie dwutygodniowego stażu w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku.

Partnerem ze strony niemieckiej jest firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza gwarantują realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, będzie to potwierdzone zdobyciem certyfikatu ECVET oraz dokumentu Europass Mobilność, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy.

W ramach mobilności uczniowie poznawać będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu.

Życzymy bezpiecznej podróży, wielu niezapomnianych wrażeń i cennych doświadczeń. Do zobaczenia 9 września!

 

Realizacja stażu.

Uczniowie w zawodzie technik handlowiec realizowali swój staż w Netto Marken Discount w Schkeuditz i w Halle, w stworzonym na potrzeby stażu środowisku pracy, w ramach którego uczestnicy mogli pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, realizując wszystkie przygotowane zagadnienia , istotne dla zawodu technika handlowca. Grupa techników handlowców liczyła piętnaście osób. Zajęcia w trakcie stażu prowadzone były z wykorzystaniem zróżnicowanych form ale dominującą formą organizacyjną pracy uczniów była indywidualna jednolita i w grupach oraz pokaz i objaśnienie.
Uczniowie w zawodzie technik informatyk realizowali swój staż w salach seminaryjnych w Gut Wehlitz , w stworzonym na potrzeby stażu środowisku pracy, w ramach którego uczestnicy mogli pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, realizując wszystkie przygotowane zagadnienia , istotne dla zawodu informatyka. Grupa techników informatyków liczyła czternaście osób, wszystkie odbywały staż w jednym miejscu. Zajęcia w trakcie stażu prowadzone były z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pokaz i objaśnienie, indywidualnie oraz w małych grupach.
Uczniowie w zawodzie technik pojazdów samochodowych realizowali swój staż w VW-Service-Betrieb - Die Auto GmbH in Schkeuditz, gdzie uczniowie zrealizowali wszystkie przygotowane zagadnienia , istotne dla zawodu technika pojazdów samochodowych . Grupa techników pojazdów osobowych liczyła osiem osób, wszystkie odbywały staż w jednym miejscu. Zajęcia w trakcie stażu prowadzone były z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pokaz i objaśnienie, indywidualnie oraz w małych grupach.
Program merytoryczny stażu uczestnicy realizowali przez 6 godzin dziennie przez 12 dni roboczych. Program stażu był wspólny dla wszystkich uczestników stażu.
 

 

 

Poświadczenie odbycia stażu.

 

 

Program kulturalny.

W dniu przyjazd do Schkeuditz
1. Zameldowanie i zakwaterowanie w ośrodku na terenie Gut Wehlitz
2. Przywitanie przez pracowników firmy Vitalis
3. Przedstawienie przebiegu stażu i programu kulturalnego
4. Spotkanie dotyczące podstawowych informacji na temat miasta i regionu (topografia – plan miasta i okolicy, „karta gościa”, itd.).

Od poniedziałku do piątku młodzież realizowała swoje staże w niemieckich przedsiębiorstwach. W czasie wolnym młodzież korzystała z atrakcji zorganizowanych dla nich w miejscu zamieszkania. Zorganizowano także wyjazdy poza miejsce zamieszkania.

Zwiedzanie Lipska
Już w poniedziałek po południu odbyła się wycieczka z przewodnikiem po Lipsku, zapoznano z zabytkami miasta, skwer “Augustusplatz“ z Operą Lipską i Fiharmonią “Gewandhaus”, kościoły “St. Nikola” i “St.Thomas”, zabytkowy pasaż handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy Ratusz Miejski.

W sobotę zorganizowano jednodniową wycieczka do Berlina, gdzie po spotkaniu na Dworcu Głównym z przewodnikiem, młodzież miała okazję zobaczyć:
1. Siedzibę Parlamentu w historycznym Reichstagu;
2. wystawę z pozostałościami Muru Berlińskiego;
3. Bramę Brandenburską i ambasadę w jej pobliżu;
4. Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds;
5. Pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej
6. Skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem, Katedra Berlińska i Wyspa Muzeów,
7. Muzeum Pergamońskiego Forum kulturalne wraz z filharmonią i największą biblioteką państwową „Staatsbibliothek“
poczym wieczorem wróciła pociągem do Schkeuditz/.

W niedzielę zorganizowano młodzieży wycieczkę do Drezna: Program kulturalny przedstawiał się następująco:
1. Wycieczka z przewodnikiem po stolicy Saksoni – Dreźnie,
2. Informacje na temat najważniejszych obiektów miasta: Dworzec Główny, ulica Praska,
3. Stary Rynek, Zwinger - barokowy kompleks pałacyków,
4. Plac Teatralny, Opera, Zamek Królewski, Kościół „Frauenkirche“.
5. zwiedzanie dodatkowych obiektów miasta np.Galeria Starych Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum Porcelany, Skarbnica Zielone Sklepienie, Muzeum Miasta Drezna,
6. Czas wolny, indywidualny spacer po mieście.

Wizyta techniczna w Szklanej Manufakturze w Dreźnie / Gläserne Manufaktur der Volkswagen AG.
Młodzież miała też niepowtarzalną szansę zwiedzenia fabryki Volkswagena w Dreźnie. Program zwiedzania wyglądał następująco:
1. Wprowadzenie do historii i działalności Szklanej Manufaktury Volkswagena w Dreźnie
2. Informacje o środkach ostrożności i zachowaniu bezpieczeństwa podczas oprowadzania po fabryce
3. Wycieczka z przewodnikiem po terenie Szklanej Manufaktury
4. Informacje o przebiegu pracy w różnych działach fabryki. Zapoznanie się z działem konstrukcyjnym, montażowym (montaż siedzeń, elektroniki i silników) i lakiernią (wprowadzenie do metod i procesu lakierowania karoserii)
5. Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami stosowanymi do produkcji VW Phaeton
 

 

 

 


Podsumowanie Projektu.

(do góry)

Event podsumowujący w szkole.

W piątek 2 marca 2018 roku w szkole odbył się event podsumowujący efekty projektu "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości" skierowanego do uczniów klasy drugiej i pierwszej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach. Na podsumowaniu obecni byli: Jerzy Śnieg– Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Danuta Woronowicz– członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Włodzimierz Dawidowski– członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Krystyna Łapacz– przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Lech Kobyliński– Przewodniczący Rady Szkoły ZSPP, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z Kwidzyna wraz z uczniami, Dyrektorzy Szkół z terenu Miasta i Gminy Prabuty, Rodzice, uczniowie oraz pracodawcy.

W trakcie podsumowania koordynator omówił fazy powstawania projektu a uczestnicy zaprezentowali swoją relację z pobytu i podzielili się wrażeniami i doświadczeniami.

W projekcie, w ramach stażu zawodowego zorganizowano wyjazd 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Staż trwał dwa tygodnie w dniach od 27 sierpnia 2017 roku do 09 września 2017 roku w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Uczniowie przed wyjazdem odbyli odpowiednie zajęcia i warsztaty przygotowujące do wyjazdu na staż.

Partnerem ze strony niemieckiej była firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza zagwarantowały realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, które zostały potwierdzone zdobyciem odpowiednich certyfikatów, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy. W ramach mobilności uczniowie poznawali będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu.

Głównymi celami projektu były: - zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości, - zdobycie nowych doświadczeń życiowych, - zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, - przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych, - zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych, - zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy, - zwiększenie znajomości języka niemieckiego, - zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec, - zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata, - podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy, - poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.

Całkowity koszt projektu to 257 240,69 PLN.

Projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości" skierowany był do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.

 

Prezentacja podsumowująca uczestników Projektu.

Zobacz prezentację.

 

Prezentacja podsumowująca koordynatora Projektu.

Zobacz prezentację.

 

Ankiety po stażu.

 

Projekt: „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia -  większe możliwości”, realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)    w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt numer: 2016-1-PL01-KA102-023714

 

NARZĘDZIE BADAWCZE: ankieta

GRUPA BADANA: 37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach uczestniczących w stażu

CEL BADAŃ: Badanie ankietowe miało na celu zebranie informacji  przydatnych do oceny mobilności

ANALIZA DANYCH: Ankieta składała 16 pytań do ucznia. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW– w zestawieniu podano liczbę uczniów udzielających poszczególnych odpowiedzi

 

Nauczany zawód (zaznacz jedną z poniższych):

technik handlowiec – 15 (40,54%)

technik informatyk – 14 (37,84%)

technik pojazdów samochodowych – 8 (21,62%)

 

1.    Czy jesteś zadowolony/zadowolona/ z stażu?

 

Tak – 37 (100%)

Nie - 0

 

2.    Czego najbardziej brakowało Ci na stażu?

 

Niczego – 4 (10,81%)

Rodziny – 13 (35,13%)

Przyjaciół – 3 (8,11%)

Polskiego jedzenia – 29 (78,39%)

Czasu wolnego – 1 (2,70%)

Inne (uzupełnij) – prywatności-1; gier komputerowych

 

3.    Czy czułeś/czułaś się bezpiecznie na stażu?

 

Tak – 36 (97,30%)

Nie - 0

Brak odpowiedzi-1 (2,70%)

 

4.    Czy jesteś zadowolony/ zadowolona z zakwaterowania?

 

Tak – 33 (89,19%)

Nie – 4 (10,81%)

 

 

5.    Czy wystarczyło Ci pieniędzy na własne wydatki?

 

Tak – 37 (100%)

Nie - 0

 

6.    Czy ilość jedzenia podczas pobytu w Niemczech była wystarczająca?

 

Tak – 30 (30%)

Nie – 7 (18,92%)

 

7.    Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze kiedyś pojechać do Niemiec ?

 

Tak – 29 (78,38%)

Nie – 8 (21,62%)

 

8.    Czy poznałaś/poznałeś w Niemczech kogoś z mieszkańców? Jeśli tak, to czy podtrzymujesz tę znajomość ?

 

Poznałem, podtrzymuję – 8 (21,62%)

Poznałem, nie podtrzymuję – 14 (37,84%)

Nie poznałem – 15 (40,54%)

 

9.    Czy miałeś/ miałaś okazję poznać region, w którym odbywałeś/ odbywałaś praktykę?

 

Tak - 36 (97,30%)

Nie – 1 (2,70%)

 

10.  Czy dzięki pobytowi w Niemczech zwiększyła się Twoja tolerancja na odmienność kultury i zwyczajów innych narodów ?

 

Tak – 28 (75,68%)

Nie – 9 (24,32%)

 

11.  Czy dzięki pobytowi w Niemczech poprawiłeś/poprawiłaś swą znajomość języków obcych ?

 

Tak – 36 (97,30%)

Nie – 1 (2,70%)

  

12.  Czy w trakcie stażu poszerzyłeś/poszerzyłaś swoje umiejętności/wiedzę zawodową ?

 

Tak – 37 (100%)

Nie - 0

 

13.  Czy poleciłbyś/poleciłabyś innym uczniom uczestnictwo w stażu takim, jak Ty odbyłeś/odbyłaś ?

 

Tak – 36 (97,30%)

Nie – 1 (2,70%)

 

14.  Czy jesteś zadowolony/zadowolona z pracy szkolnych opiekunów ?

 

Tak – 37 (100%)

Nie - 0

 

15.  Czy szkoła wyposażyła cię wystarczająco w celu odbycia stażu ?

 

Tak – 37 (100%)

Nie – 0

 

16.  Co byś zaproponował/zaproponowała jeszcze?

Nic - 5  (13,51%)

 

WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH

 

·         ze stażu skorzystali wszyscy zakwalifikowani do niego uczniowie;

·         rodziny i polskiego jedzenia, tego najbardziej brakowało młodzieży podczas odbytej mobilności;

·         wszyscy z uczestników czuli się bezpiecznie na stażu oraz zdecydowana większość jest zadowolona z zakwaterowania i wyżywienia;

·         środki pieniężne otrzymane jak tzw. kieszonkowe pokryły koszty związane z mobilnością;

·         tylko 8 uczestników nie wybrała by się ponownie do Niemiec;

·         zdecydowana większość zadowolona się z programu kulturalnego przygotowanego przez Vitalis;

·         uczestnicy stażu uznają, że osiągnęli założone cele i polecili by innym udział w takiej mobilności;

·         praca opiekunów grupy została bardzo wysoko oceniona przez młodzież;

·         wszyscy uznali , że szkoła dobrze i wystarczająco w celu odbycia stażu i nie mają uwag.

 

Opracował:  Andrzej Bożek

koordynator projekt

 

Analiza raportów uczestników Projektu.

Ewaluacja raportów uczestników

 

Projekt: „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia -  większe możliwości”, realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)    w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt numer: 2016-1-PL01-KA102-023714

 

NARZĘDZIE BADAWCZE: raporty uczestników

GRUPA BADANA: 37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach uczestniczących w stażu

CEL BADAŃ: Badanie ankietowe miało na celu zebranie informacji  po odbyciu mobilności

OMÓWIENIE WYNIKÓW – w zestawieniu podano liczbę udzielonych odpowiedzi uczniów, w I kolumnie technika handlowca, w II kolumnie technika informatyka a w III kolumnie technik pojazdów samochodowych. Ostania kolumna to suma odpowiedzi oraz % jaki stanowią te odpowiedzi.

 

1 Cel raportu uczestnika

 

Niniejszy raport służy przekazaniu programowi Erasmus+ istotnych informacji, które mogą okazać się przydatne innym uczestnikom oraz pozwolą na dalsze ulepszanie programu E+. Jesteśmy wdzięczni za Państwa wysiłek włożony w wypełnienie raportu. Wszelkie zawarte w raporcie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45 /2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Po złożeniu raportu, dostęp do niego będą miały: organizacja wysyłająca, Narodowa Agencja programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska. Więcej informacji znajduje się tutaj Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności.

 

2 Dane uczestnika i informacje ogólne

2.1 Imię i nazwisko

2.2 Adres e-mail, na który można będzie się kontaktować ze mną w przyszłości

2.3 W której byłeś klasie, gdy wyjechałeś na staż?

· I – 1; 2; 0 – 3 (8,11%)

· II – 15; 12; 8 – 34 (91,89%)

· III – 0; 0; 0 – 0

· IV – 0; 0; 0 – 0

· Absolwent – 0; 0; 0 – 0

 

2.4  Jakie były główne powody Twojego udziału w stażu

· Podwyższenie kompetencji zawodowych – 15; 13; 7 – 35 (15,91%)

· Możliwość mieszkania za granicą – 4; 1; 2 – 7 (3,18%)

· Możliwość nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego – 15; 10; 8 – 33 (15,00%)

· Możliwość poznania nowych osób – 10; 6; 6 – 22 (10,00%)

· Możliwość rozwinięcia umiejętności osobistych, np. adaptacji w nowym środowisku – 12; 10; 5 – 27 (12,27%)

· Podniesienie swojej wartości na polskim rynku pracy – 6; 9; 5 – 20 (9,09%)

· Podniesienie swojej wartości na zagranicznym rynku pracy – 5; 9; 4 – 18 (8,18%)

· Możliwość poznania innych metod nauczania – 4; 6; 1 – 11 (5%)

· Możliwość zaliczenia części procesu edukacyjnego w języku obcym – 5; 5; 2 – 12 (5,45%)

· Czas trwania stażu był odpowiedni – 8; 3; 2 – 13 (5,91%)

· Jakość usług świadczonych przez organizację przyjmującą – 3; 2; 0 – 5 (2,72%)

· Duży związek pomiędzy programem stażu a Twoim programem nauczania – 5; 4; 3 – 12 (5,45%)

· Zaoferowana pomoc w znalezieniu zakwaterowania – 4; 1; 0 – 5 (2,72%)

 

3     Jakość stażu

3.1  Twoją organizacją przyjmującą była...

· placówka kształcenia zawodowego (np.szkoła) – 0; 3; 1 – 4 (10,81%)

· firma – 15; 7; 5 – 27 (72,97%)

· organizacja łącząca w sobie cechy placówki kształcenia zawodowego i firmy – 0; 3; 3 – 6 (16,22%)

 

3.2  Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej?

 • Wartość merytoryczna programu stażu

- bardzo wysoki – 6; 6; 1 – 13 (35,13%)          

- wysoki – 9; 7; 7 – 23 (62,16%)

- przeciętny – 0; 0; 0 – 0

- niski – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- bardzo niski – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Jakość metod nauczania

- bardzo wysoki – 9; 5; 1 – 15 (49,54%)

- wysoki – 6; 7; 7 – 20 (54,05%)

- przeciętny – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

- niski – 0; 0; 0 – 0

- bardzo niski – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 

3.3 Prosimy opisać:

- czynności wykonywane podczas stażu zagranicznego,

- nową wiedzę, umiejętności i kompetencje, zdobyte podczas stażu,

- kluczowe doświadczenia wyniesione z mobilności zagranicznej?

 

Tu zostały opisane wykonywane czynności i zdobyte doświadczenia w trakcie mobilności. Wymienione wykonywane czynności, zdobyta nowa wiedza i umiejętności nie odbiegały od założonych w programie stażu.

 

3.4 Czy poleciłbyś swoją organizację przyjmującą innym uczestnikom?

· Tak – 15; 13; 8 – 36 (97,30%)

· Nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

3.5 Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej?

 • Udzielono mi wystarczającej pomocy w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej - zdecydowanie tak – 11; 7; 8 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 4; 5; 0 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

- raczej nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Miejsce odbywania stażu spełniło moje wymagania

- zdecydowanie tak – 9; 8; 4 – 21 (57,76%)

- raczej tak – 6; 5; 3 – 14 (37,84%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej nie – 0; 1; 1 – 2 (5,40%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Dokładnie wiedziałem co mam robić i czego mam się nauczyć podczas stażu za granicą

- zdecydowanie tak – 9; 8; 6 – 23 (62,16%)

- raczej tak – 6; 5; 2 – 13 (35,13%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Czas trwania stażu był wystarczający do spełnienia moich potrzeb szkoleniowych

- zdecydowanie tak – 10; 7; 5 – 22 (59,46%)

- raczej tak – 5; 4; 2 – 11 (29,72%)

- nie mam zdania – 0; 1; 1 – 2 (5,40%)

- raczej nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Zaproponowane działania były bezpośrednio związane z moimi potrzebami szkoleniowymi

- zdecydowanie tak – 9; 7; 7 – 23 (62,16%)

- raczej tak – 6; 7; 1 – 14 (37,84%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Zapewniono mi odpowiedni sprzęt

- zdecydowanie tak – 10; 10; 6 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 3; 4; 2 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej nie – 2; 0; 0 – 2 (5,40%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Wiedziałem kim jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie mi pomocy w realizacji mojego programu stażu oraz sprawdzenie moich wyników

- zdecydowanie tak – 10; 8; 6 – 24 (64,86%)

- raczej tak – 5; 5; 2 – 12 (32,43%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Moja organizacja wysyłająca służyła mi pomocą podczas stażu

- zdecydowanie tak – 12; 7; 7 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 3; 6; 1 – 10 (27,03%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

4 Umiejętności językowe i Wsparcie językowe

4.1 Jaki był główny język roboczy Twojego stażu?

· Niemiecki – 15; 8; 2 – 25 (67,57%)

· Angielski – 0; 6; 6 – 12 (32,43%)

4.3 Czy czujesz, że poprawiłeś swoje umiejętności językowe w trakcie pobytu za granicą?

· Tak – 14; 14; 7 – 35 (94,59%)

· Nie, już wcześniej posługiwałem się nim biegle – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

· Nie – 1; 0; 0 – 1 (2,70%)

 

4.4 Czy korzystałeś ze wsparcia językowego dot. języka roboczego stażu?

· Tak – 15; 11; 7 – 33 (89,19%)

· Nie – 0; 3; 0 – 3 (8,11%)

4.5 Jakiego rodzaju wsparcie uzyskałeś?

· Platforma językowa Erasmus+ (OLS) – 2; 1; 0 – 3 (6,12%)

· Kurs językowy zorganizowany przez organizację wysyłającą – 15; 7; 5 – 27 (55,10%)

· Kurs językowy zorganizowany przez organizację przyjmującą – 0;  0; 1 – 1 (2,04%)

· Kursy językowe zorganizowane przez organizację wysyłającą i przyjmującą – 0; 0; 0 – 0

· Wsparcie finansowane przygotowane we własnym zakresie )DVD, książki) – 1; 0; 0 – 1 (32,43%)

· Inny – 5; 7; 5 – 17 (34,69%)

4.9 Jaki był orientacyjny wymiar godzinowy Twojego przygotowania językowego?

· Poniżej 10 godzin – 0; 0; 0 – 0

· 0 – 30 godzin – 13; 10; 6 – 31 (88,57%)

· 30 – 50 godzin – 2; 1; 1 – 4 (11,43%)

· Powyżej 50 godzin – 0; 0; 0 – 0

 

4.11 Czy podczas stażu podniosłeś stopień znajomości innych języków obcych?

· Tak – 14; 12; 5 – 31 (86,11%)

· Nie – 1; 2; 2 – 5 (13,89%)

Jakie to były języki?

4.12Język 1

- niemiecki – 9; 8; 3 – 20 (58,82%)

- angielski – 6; 6; 2 – 14 (41,18%)

4.14Język 2

- angielski – 6; 5; 1 – 12 (70,59%)

- niemiecki – 2; 2; 1 – 5 (29,41%)

 

5 Certyfikacja i formalne uznawanie efektów kształcenia / uczenia się     

5.1 Czy otrzymałeś formalne potwierdzenie pozytywnej realizacji działań zaplanowanych w programie wyjazdu (np. certyfikat, dyplom itp.)?

· Tak – 15; 14; 8 – 37 (100%)

· Nie – 0; 0; 0 – 0

 

5.2 Jaki rodzaj certyfikatu/zaświadczenia otrzymałeś?

· Osiągnięcia ECVET – 10; 12; 6 – 28 (22,05%)

· Dokument Europass Mobilność – 10; 13; 6 – 29 (22,83%)

· Certyfikat wystawiony przez organizację przyjmującą – 11; 12; 7 – 30 (23,62%)

· Uznanie na poziomie krajowym – 0; 0; 0 – 0

· Uznanie na poziomie regionalnym – 0; 0; 0 – 0

· Uznanie na poziomie organizacji wysyłającej – 11; 10; 4 – 25 (19,68%)

· Certyfikat od pracodawcy – 11; 1; 2 – 14 (11,02%)

· Inny – 0; 1; 0 – 1 (0,79%)

 

5.3 Czy po zakończeniu stażu zdobyte przez Ciebie umiejętności zostały sprawdzone (np. w formie testu) przez organizację wysyłającą?

· Tak – 2; 2; 1 – 5 (13,51%)

· Nie – 13; 12; 7 – 32 (86,49%)

 

6     Rozwój osobisty

 

6.1 Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...

 •  myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

- zdecydowanie tak – 13; 6; 6 – 25 (67,57%)

- raczej tak – 2; 5; 0 – 7 (18,92%)

- nie mam zdania – 0; 2; 2 – 4 (10,81%)

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

- zdecydowanie tak – 12; 9; 7 – 28 (61,57%)

- raczej tak – 3; 4; 1 – 8 (21,62%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

- zdecydowanie tak – 10; 6; 4 – 20 (54,05%)

- raczej tak – 4; 5; 4 – 13 (35,13%)

- nie mam zdania – 1; 3; 0 – 4 (10,81%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • wypowiadać się w sposób kreatywny

- zdecydowanie tak – 11; 7; 5 – 23 (62,16%)

- raczej tak – 4; 3; 3 – 10 (27,03%)

- nie mam zdania – 0; 4; 0 – 4 (10,81%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

- zdecydowanie tak – 10; 7; 4 – 21 (57,76%)

- raczej tak – 4; 7; 3 – 14 (37,84%)

- nie mam zdania – 1; 0; 1 – 2 (5,40%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 

 • komunikować się i wypowiadać w języku ojczystym

- zdecydowanie tak – 13; 8; 5 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 1; 4; 2 – 7 (18,92%)

- nie mam zdania – 1; 2; 1 – 4 (10,81%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 •  rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

- zdecydowanie tak – 10; 7; 7 – 24 (64,86%)

- raczej tak – 3; 3; 0 – 6 (16,22%)

- nie mam zdania – 2; 4; 1 – 7 (18,92%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • dostrzegać wartość innych kultur

- zdecydowanie tak – 12; 8; 3 – 23 (62,16%)

- raczej tak – 3; 5; 5 – 13 (35,13%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • współpracować w grupie

- zdecydowanie tak – 15; 12; 7 – 34 (91,89%)

- raczej tak – 0; 2; 1 – 3 (8,11%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • planować i organizować zadania i czynności

- zdecydowanie tak – 14; 10; 7 – 31 (%)

- raczej tak – 1; 3; 1 – 5 (13,51%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 

6.2 Dzięki udziałowi w mobilności...

 • jestem bardziej pewny siebie i przekonany o swoich umiejętnościach

- zdecydowanie tak – 14; 7; 5 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 1; 5; 3 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 •  Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

- zdecydowanie tak – 13; 8; 5 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 2; 3; 3 – 8 (21,62%)

- nie mam zdania – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

- zdecydowanie tak – 12; 9; 8 – 29 (78,38%)

- raczej tak – 3; 5; 0 – 8 (21,62%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

- zdecydowanie tak – 12; 10; 5 – 27 (72,97%)

- raczej tak – 3; 3; 3 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Jestem bardziej tolerancyjny w stosunku do innych osób i zachowań

- zdecydowanie tak – 13; 8; 5 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 2; 3; 1 – 6 (16,22%)

- nie mam zdania – 0; 2; 1 – 3 (8,11%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 1; 1 – 2 (5,40%)

 • Jestem bardziej ciekawy i otwarty na nowe wyzwania

- zdecydowanie tak – 14; 9; 8 – 31 (%)

- raczej tak – 1; 4; 0 – 5 (13,51%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

- zdecydowanie tak – 9; 5; 5 – 19 (51,35%)

- raczej tak – 6; 4; 1 – 11 (29,72%)

- nie mam zdania – 0; 3; 2 – 5 (13,51%)

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

 • Jestem bardziej zainteresowany codziennymi wydarzeniami na świecie

- zdecydowanie tak – 9; 5; 3 – 17 (%)

- raczej tak – 5; 6; 2 – 13 (%)

- nie mam zdania – 1; 1; 1 – 3 (8,11%)

- raczej  nie – 0; 1; 2 – 3 (8,11%)

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

 • Lepiej podejmuję decyzje

- zdecydowanie tak – 13; 6; 5 – 24 (64,86%)

- raczej tak – 2; 7; 2 – 11 (29,72%)

- nie mam zdania – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

 • Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

- zdecydowanie tak – 12; 8; 4 – 24 (64,86%)

- raczej tak – 3; 6; 3 – 12 (32,43%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

 • Bardziej interesuję się sprawami Europy

- zdecydowanie tak – 10; 5; 3 – 18 (%)

- raczej tak – 3; 3; 2 – 8 (21,62%)

- nie mam zdania – 2; 4; 0 – 6 (16,22%)

- raczej  nie – 0; 1; 3 – 4 (10,81%)

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

 • Czuję się bardziej Europejczykiem

- zdecydowanie tak – 11; 6; 4 – 21 (57,76%)

- raczej tak – 2; 4; 3 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 2; 3; 1 – 6 (16,22%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

 • Jestem bardziej świadomy takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

- zdecydowanie tak – 10; 7; 4 – 21 (57,76%)

- raczej tak – 5; 4; 2 – 11 (29,72%)

- nie mam zdania – 0; 2; 1 – 3 (8,11%)

- raczej  nie – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

 • Poprawiłem swoje techniczne /zawodowe umiejętności/kompetencje

- zdecydowanie tak – 14; 8; 6 – 28 (61,57%)

- raczej tak – 1; 5; 2 – 8 (21,62%)

- nie mam zdania – 0;  1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 

7     Przyszła perspektywa edukacji, praktyki i pracy

 

7.1 Dzięki udziałowi w stażu:

 • Sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby otrzymać nową lub lepszą pracę

- zdecydowanie tak – 13; 9; 4 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 2; 3; 4 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych

- zdecydowanie tak – 13; 8; 5 – 26 (70,27%)

- raczej tak – 2; 5; 2 – 9 (24,32%)

- nie mam zdania – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w swoim kraju

- zdecydowanie tak – 13; 9; 6 – 28 (61,57%)

- raczej tak – 2; 3; 2 – 7 (18,92%)

- nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1  (2,70%)

- raczej  nie – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Jestem lepiej przygotowany do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności

- zdecydowanie tak – 12; 8; 5 – 25 (67,57%)

- raczej tak – 3; 4; 3 – 10 (27,03%)

- nie mam zdania – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

- raczej  nie – 0; 0; 0 – 0

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 

7.2 W jaki sposób udział w stażu wpłynął na Twoją wizję przyszłej pracy?

 • Mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju w przyszłości

- zdecydowanie tak – 11; 8; 5 – 24 (64,86%)

- raczej tak – 3; 6; 3 – 12 (32,43%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej  nie – 1; 0; 0 – 1 (2,70%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia stażu w przyszłości

- zdecydowanie tak – 11; 7; 5 – 23 (62,16%)

- raczej tak – 3; 7; 2 – 12 (32,43%)

- nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- raczej  nie – 1; 0; 1 – 2 (5,40%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 • Chciałbym pracować w środowisku międzynarodowym

- zdecydowanie tak – 9; 5;  3 – 17 (45,94%)

- raczej tak – 3; 4; 5 – 12 (32,43%)

- nie mam zdania – 3; 3; 0 – 6 (16,22%)

- raczej  nie – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

- zdecydowanie nie – 0; 0; 0 – 0

 

8     Rozwiązania praktyczne i organizacyjne

 

8.1 Czy ubiegałeś się o wizę w celu wzięcia udziału w stażu?

· Tak – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

· Nie – 15; 14; 8 – 36 (97,30%)

 

8.3 Jak oceniasz swój stopień integracji.

 • W codziennym życiu z pracownikami organizacji przyjmującej

- bardzo wysoki – 8; 5; 5 – 18 (48,65%)

- wysoki – 4; 5; 3 – 12 (32,43%)

- przeciętny – 3; 4; 0 – 7 (18,92%)

- niski – 0; 0; 0 – 0

- bardzo niski – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 • Z miejscowymi uczniami

- bardzo wysoki – 8; 7; 4 -19 (51,35%)

- wysoki – 6; 3; 2 – 11 (29,72%)

- przeciętny – 1; 3; 0 – 4 (10,81%)

- niski – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

- bardzo niski – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

- nie dotyczy – 0; 0; 1 - 1 (2,70%)

 • Z innymi stażystami z zagranicy (np. w ramach Erasmus+)

- bardzo wysoki – 8; 6; 5 – 19 (51,35%)

- wysoki – 5; 6; 2 – 13 (35,13%)

- przeciętny – 2; 2; 1 – 5 (13,51%)

- niski – 0; 0; 0 – 0

- bardzo niski – 0; 0; 0 – 0

- nie dotyczy – 0; 0; 0 – 0

 

8.4  Jak oceniasz sposób reagowania organizacji przyjmującej na jakiekolwiek pytania, skargi czy problemy zgłaszane podczas stażu?

· Bardzo zadowolony – 7; 7; 5 – 19 (51,35%)

· Raczej zadowolony – 8; 4; 1 – 13 (35,13%)

· Nie mam zdania – 0; 3; 2 – 5 (13,51%)

· Raczej niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

· Bardzo niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

 

8.5 Czy organizacja przyjmująca zapewniła ci wsparcie w postaci mentora?

· Tak – 13; 13; 6 – 32 (86,49%)

· Nie – 2; 1; 2 – 5 (13,51%)

 

8.6  Jak oceniasz mentoring i wsparcie otrzymane ze strony organizacji przyjmującej?

· Bardzo zadowolony – 8; 9; 4 – 21 (57,76%)

· Raczej zadowolony – 5; 4; 2 – 10 (31,25%)

· Nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

· Raczej niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

· Bardzo niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

 

8.7 W odniesieniu do odpowiedzi udzielonej powyżej, prosimy o opisanie dobrych i złych stron stażu.

Dobre strony:

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych”;

„Integracja i innymi  uczestnikami projektu”;

„Brak problemów w związku ze stażem”;

„Pomoc ze strony organizacji wysyłającej”;

„Nauczenie się języka”;

„Zdobycie doświadczenia zawodowego”;+

„Poznanie nowej kultury i wdrążenie się w nowy język”;

„Lepiej znam swoje mocne i słabe strony”;

„Potrafię się lepiej adaptować i odnajdować w nowych sytuacjach”

„Staż pogłębił moją wiedze praktyczną zawodową, poprawił znajomość języków obcych i umiejętność radzenia sobie w nowym środowisku. Zobaczyłam jak wygląda praca handlowca nauczyła się pracy w zespole. Zwiedziłam wiele ciekawych miejsc i poszerzyła wiedzę na temat historii Niemiec”

„Nauka w obcym kraju, poznanie innych obyczajów, kultury obcych ludzi, dokształcenie swego charakteru, podwyższenie swojego poziomu komunikacji”

„Staż odbyty za granicą poprawił moje zdolności językowe. Miałam możliwość poznać inny  styl życia. Mogła zwiedzić kilka ciekawych i pięknych miejsc oraz poznać nowe osoby”

„Do dobrych stron stażu można zaliczyć wsparcie  ze strony  naszego mentora oraz integracje z innymi grupami”

„Dobrą stroną stażu było zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy w dziedzinie handlu, poszerzenie znajomości języka  niemieckiego kultury tego kraju”

„Moje elementy doświadczenia w zakresie mobilności były bardzo dobre, jestem zadowolona”

„Mentoring oraz wsparcie ze strony organizacji przyjmującej była na wysokim poziomie”

„Szansa pracy za granicą, podszkolenie języka obcego, nowe wiadomości związane z zawodem, doświadczenie w handlu”

„Miły serdeczny pracodawca, komunikatywny, pełen pomysłów, zadowolony”

„Integracja z innymi uczestnikami z innego województwa”

„otrzymanie dodatkowych dokumentów, które sprawią ze jestem bardziej atrakcyjny na rynku pracy”

„Bardzo dobre nauczanie. Dobra atmosfera. Zdobycie dużej wiedzy”

„Organizacja przyjmująca pomagała mi w każdej sytuacji. Miałam zapewnioną dobra opiekę i bezpieczeństwo”

„dobrze rozbudowana i nowoczesna pracownia”

„Staż oceniam na pozytywny. Nie spotkałem się z żadnymi minusami. Dobre strony to praca w grupie, nowe doświadczenia”

„Nie mam żadnych zastrzeżeń”

„Jestem bardzo zadowolony ze stażu, opieka w ośrodku w którym  mieszkałem była bardzo  dobra”

„wszystko było w jak najlepszym porządku jestem zadowolony z przeżyć których doświadczyłem na wyjeździe”

„Poszerzenie umiejętności zawodowych, zakwaterowanie, wycieczki oraz posiłek”

Złe strony:

„Daleko od domu”;

„Brak złych stron”;

„Zbyt krótki okres trwania stażu, chętnie zostałabym dłużej”

„Daleka odległość od m miejsca zakwaterowania do miejsca pracy”

„Inne miejsce pracy niż oferowane przed wyjazdem”

„Długi czas dojazdu”

„daleka odległość od miejsca zamieszkania do miejsca mojej pracy”

„Niskiej jakości wyżywienie i złej jakości zakwaterowanie”

8.8 Jak oceniasz transport i zakwaterowanie, które Ci zapewniono?

 • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania, otrzymana ze strony organizacji przyjmującej

- Bardzo zadowolony – 8; 7; 4 – 19 (51,35%)

- Raczej zadowolony – 6; 5; 4 – 15 (40,54%)

- Nie mam zdania – 1; 2; 0 – 3 (8,11%)

- Raczej niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

- Bardzo niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

 • Zakwaterowanie

- Bardzo zadowolony – 8; 7; 6 – 21 (57,76%)

- Raczej zadowolony – 6; 5; 0 – 11 (29,72%)

- Nie mam zdania – 1; 2; 1 – 4 (10,81%)

- Raczej niezadowolony – 0; 0;0 – 0  

- Bardzo niezadowolony – 0; 0; 1 – 1 (2,70%)

 • Organizacja podróż

- Bardzo zadowolony – 13; 12; 6 – 31 (83,78%)

- Raczej zadowolony – 2; 2; 2 – 6 (16,22%)

- Nie mam zdania – 0; 0; 0 – 0

- Raczej niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

- Bardzo niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

 

9     Koszty

 

9.1 W jakim stopniu dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ pokryło koszty Twojej mobilności?

· 0-25% - 0; 0; 0 – 0

· 26-50% - 0; 0; 0 – 0

· 51-75% - 0; 0; 0 – 0

· 76-100% - 15; 12; 8 – 35 (%)

· Nie wiem – 0; 2; 0 – 2 (5,40%)

 

9.2 2 Czy miałeś również inne źródła finansowania?

· Grant ze środków krajowych/regionalnych – 0; 0; 0 – 0

· Środki od organizacji wysyłającej – 2; 0; 0 – 2 (4,44%)

· Wynagrodzenie z pracy wykonywanej po godzinach stażu – 0; 0; 0 – 0

· Inne granty lub pożyczki – 0; 0; 0 – 0

· Rodzina – 7; 8; 3 – 18 (40,00%)

· Oszczędności własne – 1; 3; 3 – 7 (15,55%)

· Wynagrodzenie od organizacji przyjmującej – 1; 0; 0 – 1 (2,22%%)

· Inne źródła – 0; 0; 0 – 3 (6,67%)

· Żadne – 6; 5; 3 – 14 (31,11%)

 

10  Konkluzje, komentarze i zalecenia

 

10.1 Jakie jest twój ogólny stopień zadowolenia z uczestnictwa w mobilności Erasmus+?

· Bardzo zadowolony – 9; 9; 5 – 23 (62,16%)

· Raczej zadowolony – 6; 3; 3 – 12 (32,43%)

· Nie mam zdania – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

· Raczej niezadowolony – 0; 1; 0 – 1 (2,70%)

· Bardzo niezadowolony – 0; 0; 0 – 0

 

10.2 Prosimy o opisanie głównych zadań oraz najważniejszych korzyści i umiejętności zdobytych podczas stażu oraz wskazanie kluczowych doświadczeń wyniesionych z zagranicznej mobilności.

 

10.3 Jakie były twoje najważniejsze wrażenia z wyjazdu? Prosimy o wskazanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów.

„Wyjazd do Berlina i do Drezna”

 

10.4 W tym miejscu możesz podzielić się jakimikolwiek informacjami, obserwacjami, komentarzami lub zaleceniami, które mogłyby być przydatne dla innych uczestników, Narodowej Agencji lub Komisji Europejskiej.

  

11  Publikowanie i stosowanie prawa do informacji oraz adresu e-mail

 

11.1 Wyrażam zgodę, aby niniejszy raport (lub jego części) został opublikowany i udostępniony do publicznej wiadomości.

· Tak, z moim imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail – 2; 1; 1 – 4 (10,81%)

· Tak, anonimowo (bez podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) – 12; 11; 7 – 30 (81,08%)

· Nie – 1; 2; 0 – 3 (8,11%)

 

11.2 Wyrażam zgodę, aby mój adres e-mail został wykorzystany do kontaktu ze mną w przyszłości, w celach związanych z udoskonalaniem programu Erasmus+.

· Tak – 13; 11; 8 – 32 (86,49%)

· Nie – 2; 3; 0 – 5 (13,51%)

 

 


Upowszechnianie Projektu.

(do góry)

 

Materiały promocyjne

 

 

 

Projekt w prasie lokalnej.

 

Tablice informacyjne w szkole oraz na terenie miasta i gminy.

 

 

Targi Edukacyjne i Targi Pracy.

21 marca 2018 r. w ramach powiatowych Targów Edukacyjnych i Targów Pracy w Kwidzynie młodzież i nauczyciele biorący udział w Projekcie dzieliła się swoimi doświadczeniami oraz rozdawała materiały informacyjne o Projekcie wszystkim odwiedzającym Targi. Targi odwiedziło około 1000 osób- uczniów, rodziców i opiekunów, pracodawców, nauczycieli oraz mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 

Spotkania z gimnazjalistami.

 Na szczególne wyróżnienie oraz zwrócenie uwagi zasługują otwarte lekcje szczególnie dla gimnazjalistów z Prabut i okolic, między innymi Trumiejek, Rodowa i Mikołajek Pomorskich oraz Licza. Uczniowie, uczestnicy mobilności w trakcie spotkań dzielili się swoimi wrażeniami oraz zdobytą wiedzą i umiejętnościami z przyszłymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych, których namawiano do korzystania z mobilności zagranicznych. 11 grup około 150 gimnazjalistów skorzystało z lekcji otwartych informatyki, gdzie dzielono się wiedza i umiejętnościami z zakresu programowania. Metody programowania demonstrowano na przykładzie robotów. Praktyczna forma przedstawiona w formie zabawy zainteresowała gimnazjalistów. Podobne lekcje dla gimnazjalistów prowadzili uczestnicy mobilności w szkolnej samochodowej klasopracowni dzieląc się wrażeniami, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie mobilności. Demonstrowano zasady dziennej obsługi pojazdu oraz jego podstawowej diagnostyki. Z lekcji Otwartych skorzystały:

4 klasy z Gimnazjum w Prabutach, 3 klasy z Gimnazjum w Liczu, 2 klasy z Gimnazjum w Mikołajkach pomorskich, 1 klasa z Gimnazjum w Trumiejkach oraz 1 klasa z gimnazjum w Rodowie. Zajęcia prowadzone były w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach dla gimnazjalistów z Prabut, pozostali uczniowie mieli lekcje otwarte na terenie własnych gimnazjów.

Licze:

 

Mikołajki Pomorskie:

 

Prabuty:

Rodowo:

Trumiejki:

 

 

 

Spotkania z kadrą pedagogiczną.

W ramach dzielenia się  wrażeniami oraz wiedza zdobytą w trakcie mobilności, opiekunowie Mirosław Papis oraz Bernard Reks spotkali się z członkami Rady Pedagogicznej we wrześniu 2017 roku. Na spotkani tym koordynator złożył wstępny raport z odbytego stażu. W trakcie dyskusji  podsumowano osiągnięte cele i rezultatu, odpowiadano na pytania. Opiekunowie podzieli się uwagami, które mogą posłużyć w przyszłości, przy organizowaniu staży lub praktyk zagranicznych. Odbyte spotkanie zakończyło się powołaniem nowego zespołu ds. projektu w celu przygotowania nowego wniosku o dofinansowanie tym razem na praktykę zagraniczną.

 


Opinie uczestników.

(do góry)

 

Paweł Drypa

Dzięki praktyką odbytych w Niemczech, podniosłem swoje  umiejętności praktyczne  i kompetencje zawodowe w zakresie technik informatyk. Nabyłem także  wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego, poznałem nowe kultury i sposoby życia. Wyjazd przyniósł dla mnie same korzyści a także zmobilizował mnie do dalszych działań rozwoju umiejętności a także chęć poznawania nowych kultur.

zobacz moją prezentację

 

Olivia Kuriata

Staż odbyty w Niemczech wpłynął bardzo korzystnie na poszerzenie kompetencji językowych. Pobyt za granicą w 100% zrealizował założone przez organizatorów cele, tzn zdobyliśmy nowe umiejętności i poznaliśmy kulturę kraju.

zobacz moją prezentację

 

Adam Szczepański

Biorąc udział w projekcie Od Technika do Europejczyka . Nowe doświadczenia nowe możliwości  liczyłem na to że uzyskam nowe umiejętności i  poznam życie za granicą . Do niczego się w tym projekcie nie pomyliłem. Dzięki temu projektowi nabyłem nowych umiejętności w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Zdobyłem cenną wiedzę ,która bardzo mi się przydała.  Mogłem wykazać się swoimi umiejętnościami w tym zawodzie oraz w zakresie języka niemieckiego zawodowego. Zintegrowałem się z moją klasą oraz rówieśnikami z innych krajów. Udoskonaliłem mój język niemiecki oraz angielski. Poznałem kulturę Niemiec   oraz ich mieszkańców . Cały 2 tygodniowy pobyt uważam za udany i jakbym miał możliwość  wziąć jeszcze raz udział  w takim projekcie to chętnie ,bez wahania bym się w niego zaangażował. Polecam również innym rówieśnikom, aby odbyli taką przygodę w swoim życiu gdyż może ułatwić im start w dorosłe życie.

zobacz moją prezentację

 

Joanna Grodzicka

Wyjazd do Niemiec był ciekawą przygodą. Jestem z niego bardzo zadowolona. Pobyt w Niemczech pozwolił mi udoskonalić moje umiejętności językowe i dotyczące zawodu w którym się kształcę. Zajęcia pozwoliły mi usystematyzować wiedzę o sieciach komputerowych. Miłym dodatkiem do wyjazdu było zwiedzenie i poznanie kultury Niemiec.

zobacz moją prezentację

 

Kinga Felczak

Dzięki projektowi dowiedziałam się wiele o nowych tradycjach czy kulturach. Pobyt za granicą miał ogromny wpływ na rozwój języka niemieckiego. Poznałam sporą ilość nowych osobowości. Myślę, że dzięki takim projektom, jak ten, możemy zadbać o swój dalszy rozwój. Cały wyjazd był mile zapamiętany i na pewno odtworzy się w wspomnieniach.

zobacz moją prezentację

 

Weronika Kołak

Projekt unijny Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia - większe możliwości bardzo mi się podobał. Uważam , że staż zagraniczny w Niemczech podniósł moje kwalifikacje zawodowe i poprawił umiejętności językowe. Projekt pomógł nam nie tylko w zdobyciu wiedzy zawodowej i kulturowej , ale także w zdobyciu nowych doświadczeń życiowych , które mogą zaowocować w przyszłości. Zdobyte przez nas certyfikaty zwiększą naszą szansę na znalezienie pracy.

zobacz moją prezentację

 

Szymon Ostrowski

Wyjazd na staż który odbył się w Niemczech zaliczam do jak najbardziej udanych, gdyż zawarłem dużo dobrych znajomości i nauczyłem się czegoś nowego w swoim zawodzie. Rozwinąłem swój język niemiecki ale też nauczyłem się poruszać dobrze po nieznanych mi miejscach co bardzo sobie cenię. Uczyliśmy się także wzajemnej pomocy i pracy w grupach a plan dnia był świetnie dopasowany bo nawet po zajęciach mogliśmy się odprężyć grając w siatkówkę czy badmintona.

zobacz moją prezentację

 

Patrycja Malicka

Uważam ,że wyjazd do Niemiec był niezwykłą przygodą. Dzięki temu wyjazdowi mogłam podszkolić swój język oraz udoskonalić umiejętności i widzę ,którą zdobywam w swoim zawodzie. Zajęcia ,który odbyły się w Niemczech pozwoliły mi sprawdzić własną wiedzę oraz utrwalić a także nauczyć się tego czego jeszcze nie wiedziałam. Wspaniałym momentem wyjazdu był wycieczki ,które pozwoliły nam poznać kulturę Niemiec oraz historię i tradycję kraju. Sądzę ,że dzięki temu wyjazdu zaprzyjaźniłam się bardziej z uczniami naszej szkoły oraz mogłam poznać nowe osoby z różnych krajów. Wyjazd i sam staż był naprawdę super, chętnie bym znów odbyła taki staż. :)

zobacz moją prezentację

 

Michał Lewandowski

Staż w Niemczech przyniósł mi wiele korzyści. Dzięki niemu nauczyłem się praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z zawodem. Nabyłem doświadczenia zawodowe w pracy w zakładzie o wysokim standardzie usług ; Umiejętność przygotowania do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii. Projekt ten pomógł mi w nauce języka Niemieckiego, dzięki niemu poszerzyłem zakres słownictwa w tym języku .Zapoznałem się z kulturą Niemiecką oraz poznałem jej główne aspekty.  Sądzę że nabyta wiedza oraz umiejętności tam zdobyte przydadzą mi się w przyszłości. Projekt w pełni spełnił moje oczekiwania . Sądzę ,że takie projekty są bardzo potrzebne ponieważ pomaga on w doskonaleniu umiejętności praktycznych która zaowocuje w przyszłości. 

zobacz moją prezentację

 

Damian Siemianowski

Moim zdaniem staż przyniósł mi wiele korzyści , rozwinąłem swoją dotychczasową wiedzę wykorzystując nowoczesną technologię. Mogłem podszkolić komunikację za pomocą języka obcego. Jestem zadowolony z możliwości brania udziału u tym przedsięwzięciu ponieważ  miałem okazję zobaczyć jak wygląda praca i życie za granicą. Realizowaliśmy założone cele, przy okazji przypominaliśmy sobie podstawowe zagadnienia z zakresu informatyki. Takie projekty powinny być organizowane w każdej szkole ponieważ można się wiele nauczyć i przeżyć niezapomnianą przygodę. Dzięki temu projektowi mogłem doskonalić to co lubię robić.

zobacz moją prezentację

 

Natalia Pilarska

Podsumowując cały wyjazd jestem bardzo zadowolona. Przełamałam bariery językowe i moja nieśmiałość. Zintegrowałam się z klasą i innymi uczestnikami projektu. Podszkoliłam swoje umiejętności zawodowe na praktykach i poznałam kulturę Niemiec. Z chęcią wróciłabym tam jeszcze raz.

zobacz moją prezentację

 

Wiktor Kobyliński

Praktyki w Niemczech umożliwiły zarówno poszerzenie wiedzy w zakresie technik stosowanych w mechanice pojazdów, jak również sprawdzenie się w umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy. Udział w nich pozwolił rozwinąć umiejętności językowe w posługiwaniu się językiem niemieckim i angielskim, wzbogacić słownictwo techniczne. Była to też świetna okazja do poznania kultury, zabytków kraju i regionu, jego tradycji i zawarcia nowych znajomości.

zobacz moją prezentację

 

Ilona Jasińska

Wyjazd do Niemiec można zaliczyć jako bardzo ciekawe przeżycie. Było ciężko ale nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy. Uważam, że klasa bardzo się zintegrowała. Wspólnie spędzany czas leciał bardzo szybko. Najgorsza była podróż do domu. Mimo wszystko wyjazd był bardzo udany.

zobacz moją prezentację

 

Karol Szczepański

Uważam ,że wyjazd do Niemiec  był bardzo udany. Udało mi się podszkolić swoje umiejętności  w zakresie informatyki oraz  języków obcych. Mogłem  poznać kulturę Niemiec oraz zobaczyć zabytki kraju. Wyjazd do Niemiec dał mi szanse zintegrowania się z uczniami z naszej szkoły oraz innych uczestników z wyjazdu. Było naprawdę fajnie, wróciłbym tam jeszcze raz J.

 

Daniel Szczepański

Podsumowując nasz wyjazd na staż do Niemiec jestem bardzo zadowolony z organizacji oraz przeprowadzonych praktyk. Nie tylko podszkoliłem się z zawodu, lecz także świetnie się bawiłem z innymi uczestnikami projektu, nawet trochę poznałem tutejszą kulturę oraz podszkoliłem się z języka niemieckiego.  Mam nadzieję na więcej takich wyjazdów.

zobacz moją prezentację

 

Daniel Pasternak

Zagraniczne praktyki pomogły mi doświadczyć życia poza obszarem naszego państwa, nauczyłem się dostosowywać do nowych warunków. Wzbogaciłem się o doświadczenie na europejskim rynku pracy oraz o relacje z nowymi osobami pochodzenia polskiego jak i niemieckiego. Uważam, że praktyka, którą odbyłem pomoże mi w przyszłym poszukiwaniu pracy i otworzy przede mną nowe perspektywy.

zobacz moją prezentację

 

Paweł Szurgot

Podczas odbytego stażu w Niemczech dowiedziałem się jak wiele o kulturze Niemieckiej jak i jej historii. Wycieczki jak i zwiedzanie miast z kolegami i koleżankami pomogło nam zobaczyć co jest ciekawego w tym kraju. Podczas stażu jak0  mechanik pojazdów samochodowych nauczyłem się jak wykonać diagnostykę samochodu jak i wielu nowych rzeczy związanych z elektroniką pojazdów. Zaznajomiłem się też jak wygląda przyjmowanie zlecenia od klienta. Każde zadanie jakie dostawaliśmy zostało nam wytłumaczone przez pracodawcę i jak to zrobić na wypadek jakby ktoś tego nie wiedział i już potrafił to zrobić na przyszłość. Jako zespół z kolegami i koleżanką z klasy pomagaliśmy sobie podczas pracy i doradzaliśmy jak co zrobić. Generalnie jestem bardzo zadow0lony ze stażu ponieważ ja, jak i reszta osób w mojej klasie czegoś się nauczyła jak wygląda ich zawód i jak będą oni pracować w tym zawodzie w przyszłości. Wyjazd również zintegrował naszą klasę i nie jesteśmy tak bardzo od siebie oddaleni.

zobacz moją prezentację

 

Milena Buczkowska

Staż w sklepie ,,Netto w Niemczech, był bardzo ciekawy i wyniosłam z niego dużo doświadczeń. Podszkoliłam język niemiecki, nabyłam nowe umiejętności i kompetencje zawodowe. Umiejętności, które zdobyłam to między innymi wiedza na temat rozmieszczania towarów w sklepie. Warunki w których mieszkaliśmy, były bardzo dobre, czyste pokoje , codziennie śniadanie i ciepły posiłek . Podsumowując, jestem zadowolona ze stażu.

zobacz moją prezentację

 

Natalia Tatara

Na stażu było w porządku, podobało mi się. Pracownicy oraz kierowniczka byli wyrozumiali i miło się z nimi pracowało. Miejsce pracy było w dobrym miejscu, nie za daleko i nie za blisko. Praca nie była ciężka ale wartościowa. Nabyłam wiedzę która pomoże mi rozwijać się w moim zawodzie. Podszkoliłam język obcy.

zobacz moją prezentację

 

Dominik Gwizdała

Wyjazd ogólnie oceniam dobrze. Na początku byłem bardzo zestresowany, ponieważ był to pierwszy tego typu wyjazd w jakim brałem udział, ale po dojechaniu na miejsce okazało się, że niepotrzebnie. Opiekunowie byli bardzo mili i pomocni, a warunki pracy i organizacja pobytu były na bardzo wysokim poziomie.

zobacz moją prezentację

 

Anna Ceranowska

Odbycie praktyki w  NETTO Marken Discount w Halle w Niemczech  było dla mnie nowym doświadczeniem.  Każdego dnia pobytu miałem wyznaczone cele mojej pracy, dlatego mogłem wykonywać  swoje obowiązki w sposób najbardziej efektywny. Przyznam, że na początku odczuwałam stres, który wiązał się z nową sytuacją, ludźmi i zadaniami , które zostały mi przydzielone. Uważam jednak, że było to pozytywne i wartościowe doświadczenie,
które dało mi możliwość zdobycia wyższej kompetencji zawodowych , nabycie umiejętności w zakresie języka niemieckiego zawodowego oraz podniesienie wrażliwości miedzykulturowej. Praktyki zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny.

zobacz moją prezentację

 

Kasia Potrzeszcz

Zagraniczna praktyka?
Nic strasznego! Niczego nie trzeba się bać, wręcz przeciwnie warto spróbować czegoś nowego! Mimo, że na początku była trudna, z powodu nowej rzeczywistości, kultury, innego języka, to jednak mimo wszystko okazała się dla mnie pozytywnym doświadczeniem życiowym jak i zawodowym. Podniosłam swoje umiejętności praktyczne w zakresie handlu, które już wcześniej częściowo zdobyłam w szkole. Ponadto udoskonaliłam swoje umiejętności językowe. Praktyki niemieckie okazały się bardzo mile spędzonym czasem wśród grona rówieśników.

zobacz moją prezentację

 

Damian Urbański

Według mnie taka praktyka zagraniczna przynosi wiele korzyści. Będą za granicą uczymy się wielu nowych rzeczy. Dzięki tej praktyce podszkoliłem język obcy. Poznałem kulturę i obyczaje kraju. Zdobyłem większe doświadczenie i umiejętności w dziedzinie mechaniki samochodowej, które wcześniej częściowo zdobyłem w szkole. Praktyka była bardzo miłym doświadczeniem, czas spędzony z rówieśnikami, poznanie nowych znajomych, wycieczki i zwiedzanie zabytków, były bardzo fajnym przeżyciem.

zobacz moją prezentację

 

Paweł Beta

Staż, który odbyłem w Niemczech nauczył mnie wiele nowych rzeczy, umiejętności, które też podwyższyłem. Nauczyłem się pracy w zawodzie handlowca. Udoskonaliłem swoje języki obce, niemiecki i angielski, Nauczyłem się lepszej pracy w grupie, odczułem co oznacza punktualność w pracy, przede wszystkim doświadczyłem zaaklimatyzowania w nowym, obcym dla mnie środowiska. Zobaczyłem jak mogę pracować po ukończeniu nauki szkolnej. Uważam, że ten staż bardzo nam pomógł doświadczyć przyszłych życiowych sytuacji.

zobacz moją prezentację

 

Kinga Szmudanowska

Praktyka zawodowa w innym państwie dla mnie był to Wielki strach i wiele obaw przed wyjazdem! Jednak przekonałam się ze nie ma potrzeby się bać, mimo że początki nowego otoczenia były trudne, z dnia na dzień było coraz lepiej i bardziej oswajałam się z „dorosłą rzeczywistością”. Zwróciłam uwagę na to jak duży wpływ ma kultura, różnica językowa na nasze oswojenie się w nowych miejscach. Praktyka okazała się bardzo przydatna i rozwijająca dla mnie jako niedługo technika handlowca. Poszerzyłam  swoją wiedzę zarówno teoretyczna jak i praktyczna w handlu zagranicznym. Praktyki z projektu Erasmus+ dały mi wiele  miłych i wesołych wspomnień związanych z czasem tam spędzonym  jak i dużo nowych umiejętności które przydadzą mi się w niedalekiej przyszłości.  

zobacz moją prezentację

 

Stanisław Dąbrowski

Staż odbyty w Niemczech dał mi wiele nowych możliwości. Otworzyłem się na inną kulturę. Nabrałem nowego doświadczenia w swojej branży i nauczyłem się wielu rzeczy, które przydają mi się podczas pracy na stanowisku komputerowym. W miejscu odbywania praktyki zadbano o przyjazną atmosferę i bardzo często służono pomocą, by nauczyć mnie czegoś nowego. Dzięki częstym kontaktom z obcokrajowcami miałem okazję podszkolić języki obce. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie przyniesie w przyszłości same korzyści.

zobacz moją prezentację

 

Jakub Sowiński

Podczas stażu, które odbyłem w Niemczech poznałem nowe metody i technologie dotyczące napraw pojazdów. Miałem okazje pracować na sprzęcie i narzędziach, z którymi na co dzień nie mam styczności. Przełożony zadbał o miłą atmosferę w miejscu pracy i o to bym nauczył się jak najwięcej. Podczas pobytu poznałem się bliżej z osobami z klasy, z którymi miałem nie najlepszy kontakt. Zdobytą wiedzę i doświadczenie postaram się jak najlepiej wykorzystać w przyszłości.

zobacz moją prezentację

 

Andżelika Kluska

Uważam, że wyjazd na praktyki do Niemiec był dobrym pomysłem, ponieważ podszkoliłam swój język niemiecki oraz zwiedziłam różne, ciekawe miejsca. Ponadto zdobyłam nowe doświadczenia i poznałem tamtejszą kulturę oraz obyczaje. Miałam możliwość poznania interesujących ludzi. Podczas stażu w Netto wykorzystałam wiedzę zdobytą w szkole i nauczyłam się dokładności oraz rzetelnego wykonywania obowiązków.

zobacz moją prezentację

 

Marcin Strzelczyk

Z projektu zagranicznego do Niemiec wróciłem zadowolony. Podszkoliłem się w języku Niemieckim jak i Angielskim. Nabyłem nowe doświadczenia związane z moim zawodem, które przydadzą mi się w przyszłym życiu. Zintegrowałem się z moją klasą jak również z innymi uczestnikami tego projektu.

zobacz moją prezentację

 

Patrycja Elżbieta Lewandowaska

Staż który odbył się w Niemczech nauczył mnie współpracy z innymi. Nabyłam doświadczenia związane z zawodem handlowca. Ponadto poznałam tamtejszą kulturę oraz obyczaje kraju. Dzięki tej praktyce podszkoliłem język obcy. Dzięki wyjazdowi poznałam ludzi z innych krajów.

zobacz moją prezentację

 

Anna Maria Czerwińska

Staż odbyty w Niemczech spełnił moje oczekiwania. Dzięki niemu poszerzyłam swoje horyzonty. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy i nabyłam doświadczenia w swoim zawodzie. Projekt zagraniczny dał mi przede wszystkim szanse, na zobaczenie jak wygląda życie za granicami naszego państwa. Mogłam też sprawdzić się w komunikacji innym, obcym dla mnie językiem.

zobacz moją prezentację

 

Alicja Maria Lewandowska

Staż w Niemczech, który odbyłam to super sprawa, przede wszystkim wiele możliwości. Dużo z tego projektu wyniosłam, wiele się nauczyłam, zobaczyłam jak to jest za granicą. Ciekawym doświadczeniem były, także wycieczki , gdzie poznawaliśmy kulturę i architekturę naszych sąsiadów.  Dzięki projektowi w przyszłości będzie mi łatwiej znaleźć pracę. Podsumowując, wyjazd do Niemiec jak najbardziej udany,  wszystko i wszyscy zgrani, a to najważniejsze. Chętnie pojechałabym  na taki staż jeszcze raz, było spoko. Polecam innym J.

 zobacz moją prezentację

 

Dariusz Krystek

Wyjazd ten pozwolił mi poznać kulturę jaka panuje w Niemczech oraz zobaczyć zabytki tego państwa. Poprzez  udział w tym projekcie, można zdobyć  wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, otrzymać certyfikat ECVET oraz dokument Europass Mobilność, co w przyszłości zwiększy szanse na zdobycie pracy. Polecam młodszym kolegom i koleżankom udział w tego typu projektach.

 zobacz moją prezentację

 

Daniel Wajs

Odbycie praktyki w NETTO Marken Discount w Schkeuditz w Niemczech było dla mnie nowym doświadczeniem.
W każdym dniu moich praktyk poznawałem, uczyłem się nowych umiejętności związanych z handlem. Wykonywałem swoje obowiązki w rzetelny sposób co pozwoliło mi na dobre relacje w środowisku pracy. Przyznam, że na początku odczuwałem stres, który wiązał się z nowym miejscem , ludźmi i zadaniami , które zostały mi przydzielone.
Uważam jednak, że było to wartościowe doświadczenie, które dało mi możliwość zdobycia wyższych kompetencji zawodowych , nabycie umiejętności w zakresie języka niemieckiego . Praktyki zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny.

zobacz moją prezentację

 

Mateusz Fydrych

Podczas stażu w niemczech podszkoliłem umiejętno?ci związane z moim zawodem, ale nauczyłem sie także nowych np spawania. Pobyt za granica zacie?śnił więzy z osobami z mojej klasy a także nauczył lepszej komunikacji w języku obcym. Zwiedzili?my wiele zabytków takich jak Brama Berlińska czy Dworzec w Lipsku. Z czystym sumieniem poleciłbym każdemu taki projekt.

zobacz moją prezentację

 


Raport końcowy.

(do góry)

Projekt: „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia -  większe możliwości”, realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)    w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt numer: 2016-1-PL01-KA102-023714

 

W 2015  roku po zdefiniowaniu potrzeb uczniów kształcących się w szkole postanowiono sięgnąć po środki unijne i podjąć wyzwanie zorganizowania praktyki lub stażu zagranicznego. Powołano zespół projektowy w celu znalezienia zagranicznego partnera do mobilności i złożenia stosownego wniosku. Zespół składał się z 5 nauczycieli oraz jednego pracownika administracji. W wyniku poszukiwań i analizy doświadczeń innych szkół. Wybór padł na Firmę Vitalis. Nawiązano kontakt, podpisano porozumienie i ustalono program i czas wyjazdu. Określono cele, które powinny być osiągnięte w trakcie mobilności. Mobilność miała na celu rozwój zawodowy uczniów; zdobycie nowych kompetencji kluczowych; poszerzenie kwalifikacji zawodowych; rozwój umiejętności komunikacyjnych; podniesienie motywacji do nauki; wzrost świadomości kierowania własną karierą zawodową; poszerzenie horyzontów uczniów; podniesienie jakości kształcenia szkoły; poszerzenie oferty szkoleniowej dla uczniów; promowanie transnarodowej mobilności. Powołano także zespół ds. rekrutacji, który przygotował regulamin oraz przeprowadził rekrutację. W wyniku rekrutacji wyłoniono 37 osobową grupę uczniów  z klasy drugiej i pierwszej technikum. Wyłoniona grypa w celu przygotowania do wyjazdu odbyła 40 godzinne zajęcia i warsztaty wspomagające kompetencje językowe w wymiarze 20 godzin  mające na celu diagnozę posiadanej wiedzy, rozwijanie słownictwa zawodowego oraz komunikacyjnego, zajęcia zwiększające świadomość kulturową w wymiarze 10 godzin mające na celu przybliżenie uczestnikom regionu Niemiec, w którym odbywać się będą  2 tygodniowe staże oraz zapoznanie uczniów z historią i specyfiką tego regionu oraz zajęcia zwiększające kompetencje społeczne w wymiarze 10 godzin mające na celu  przygotowanie młodzieży do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę.

 

Zakupiono młodzieży materiały biurowe, sprzęt multimedialny oraz wymagane ubrania robocze, w celu prawidłowej realizacji zadań na stażu. Opracowano wymaganą dokumentacje stażu oraz materiały promocyjne. Na zorganizowanych przed wyjazdem spotkaniach przekazano niezbędne informacje dotyczące przygotowań, wyjazdu oraz odbywania stażu. Wyznaczono przewoźnika i ubezpieczyciela młodzieży, podpisano stosowne umowy. Podpisano umowy pomiędzy uczestnikami stażu a organizacją wysyłająca i przyjmująca. Wypłacono tak zwane kieszonkowe czekano …… na wyjazd.

 

W ramach programu UE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach jako organizacja wysyłająca oraz zespół Vitalis GmBH, jako organizacja przyjmująca, zorganizowały wspólne mobilność dla następujących uczniów:

 

Imię i nazwisko

01.

Łukasiak Patrycja Dorota

02.

Dąbrowski Stanisław

03.

Pilarska Natalia

04.

Lewandowski Michał

05.

Siemianowski Damian

06.

Szczepański Daniel Tomasz

07.

Gwizdała Dominik Dariusz

08.

Drypa Paweł

09.

Grodzicka Joanna

10.

Malicka Patrycja Kamila

11.

Ostrowski Szymon

12.

Pasternak Daniel Piotr

13.

Romanowski Oskar Ignacy

14.

Szczepański Karol Marek

15.

Kuriata Olivia Sandra

16.

Fydrych Mateusz

17.

Kobyliński Wiktor Waldemar

18.

Sowiński Jakub

19.

Strzelczyk Marcin

20.

Szczepański Adam

21.

Szurgot Paweł

22.

Urbański Damian Kajetan

23.

Wajs Daniel

24.

Beta Paweł

25.

Lewandowska Alicja Maria

26.

Potrzeszcz Katarzyna Teresa

27.

Jasińska Ilona Wiktoria

28.

Krystek Dariusz

29.

Tatara Natalia

30.

Buczkowska Milena Julia

31.

Ceranowska Anna Małgorzata

32.

Czerwińska Anna Maria

33.

Felczak Kinga

34.

Kluska Andżelika Weronika

35.

Kołak Weronika

36.

Szmudanowska Kinga Paulina

37.

Lewandowska Patrycja Elżbieta

 

 

 

Uczestników szkoły w Prabutach odbywali dwutygodniowy na staż w regionie Lipska w Niemczech. Uczniowie wyruszyli z Prabut w  niedzielę 27 sierpnia 2017 r.  o godzinie 3:30,  do Gut Wehlitz przybyli około godziny 19:00, gdzie zostali ciepło powitani przez członka Vitalis GmbH. Po krótkim wstępie do planowanego projektu, grypa zapoznała się ze swoim miejscem zamieszkania przez następne dwa tygodnie. Podczas pobytu uczestnicy byli stale wspierani przez mentora ze strony organizacji przyjmującej i przez dwóch opiekunów ze szkoły.

Celem pedagogicznym pobytu było zdobycie nowej wiedzy w zakresie informatyki, mechaniki samochodowej, handlu i logistyki w zakresie rozwijania umiejętności społecznych i międzykulturowych, a także poprawa znajomości języków obcych, aby sprostać rosnącym wymaganiom przyszłego życia zawodowego na międzynarodowym rynku pracy. Staż w regionie Lipska służył uczniom, aby mogli zdobyć praktyczne doświadczenie obejmujące kulturowe, tradycyjne i społeczne aspekty kraju goszczącego oraz poprawić ich umiejętności językowe.

 

Dalszymi celami projektu było poznanie struktur roboczych i organizacyjnych w niemieckich firmach oraz zapewnienie wglądu w różne krajowe możliwości szkolenia zawodowego. Podwójny system szkoleniowy w Niemczech charakteryzuje się rozmieszczeniem szkoleń zawodowych w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych i szkoleń praktycznych w przedsiębiorstwach.

 

 

Szkolenie praktyczne

W  poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r., uczniowie rozpoczęli praktyczne szkolenie. Pierwszego dnia odprowadzono ich na miejsca stażu przez członka firmy Vitalis, w trakcie wyjaśniono im drogę komunikacji miejskiej i zapoznano ich z osobami kontaktowymi. Omówiono przepisy BHP obowiązujące w Niemczech, a następnie mogli rozpocząć pracę.

Przyszli informatycy ukończyli praktyczne szkolenie z obszernym szkoleniem z zakresu Linuksa, Windowsa i projektowania sieci. Najpierw zapoznali się z systemami operacyjnymi: unix, windows, mac os x i ms-dos. Omówiono podobieństwa i różnice, a także ich „za i przeciw”. W dalszej części młodzież zapoznała się ze standardami ipv4 i ipv6 oraz otrzymała wprowadzenie do oprogramowania filius. Nauczyli się transferu danych poprzez udział i  peer-to-peer. Ponadto pracowali nad systemem operacyjnym ubuntu opartym na systemie Linux. Instalowali go na serwerze. Uczestnicy nauczyli się podstaw "poleceń"  i "schell", a także instalacji oprogramowania za pośrednictwem myślnika  i administrowania kontami użytkowników. Ponadto nauczyli się korzystać z systemów Mac OS, zajmować się podstawami różnych aplikacji, zarządzać kontami użytkowników, instalować aplikacje i identyfikatory Apple.  W praktycznym zastosowaniu uczonego, będziesz kontynuował instalację Windows 7 Professional 64 bit w systemie dystrybucyjnym opartym na systemie Windows i zainstalowanej sieci LAN pod systemami Linux, Mac i Windows. W tym celu korzystali zarówno z routera LAN, jak i routera WiFi, skonfigurowali dystrybucję IP i korzystali z serwera DHCP, serwera WWW i DNS. W ramach dalszego stażu stażyści otrzymali kompleksowe podstawy analizy strony internetowej za pomocą HTML i CSS. Poznali standardy sieciowe, zajmowali się formatowaniem optycznym za pomocą css, tworzeniem tabel i stron internetowych za pomocą html i ramek, a także integracją obrazów i filmów na stronach internetowych poprzez programowanie oraz przeciąganie i upuszczanie. Ponadto stażyści uzyskali wszechstronny wgląd w programowanie za pomocą skryptu java, nauczyli się pracować z funkcjami i obiektami oraz poznali zastosowanie złożonych technik.  Dokładnie omówiono również obsługę flash i Query.

 

Stażyści z sektora handlu i logistyki odbyli praktyki w różnych oddziałach Netto Marken Discount w Schkeuditz i Halle. Wraz ze współpracownikiem rynku sieciowego uczniowie zostali zapoznani z codziennymi zadaniami. Firma Netto została założona w 1923 roku w Regesburgu jako sklep spożywczy. W 1983 r. Istniało 19 sklepów detalicznych pod nazwą SuDi (SuperDiscount). Po opracowaniu koncepcji rabatu w Netto Marken, pierwszy oddział sieci Netto został otwarty w 1983 r. W Regensburgu. Z prawie 4000 marek sieciowych  i ponad 64 000 pracowników firma rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Jako dystrybutor z największą w Niemczech ofertą artykułów spożywczych, oferta Netto skupia się na dużej liczbie świeżych produktów, takich jak owoce, warzywa, produkty mięsne i wędliniarskie oraz produkty mleczne. Produkty regionalne i szeroki asortyment produktów ekologicznych uzupełniają ofertę na rynku Netto. Podczas dwutygodniowego stażu stażyści byli zatrudnieni głównie w obszarze sprzedaży i magazynach. Do ich głównych zadań należało rozpakowanie i sprawdzenie dostarczonych towarów pod względem ilości i jakości, a także przygotowanie i oznaczenie towarów do sprzedaży. Do innych zadań należało profesjonalne wypełnianie półek i ekspozycja towarów dobrej jakości oraz towarów z  zastrzeżeniem daty minimalnej trwałości, łatwo psujących się towarów. Stażyści wspierali skutecznie także pracowników w reklamie i  dekorowaniu stoisk sprzedaży, sortowaniu dowodów dostawy z magazynów, które zostały fachowo zarejestrowane. Czyszczenie witryn oraz kas fiskalnych także należało do zadań stażysty.

 

Uczniowie z dziedziny mechaniki samochodowej wykonywali praktyczną pracę w firmie VW Auto GmbH w Schkeuditz. Podczas stażu przeprowadzali demontaż i montaż różnych zespołów i podzespołów, weryfikując możliwość ich recyklingu i kompletności. Określali stan zużycia komponentów mechanicznych i elektrycznych, podzespołów i systemów i naprawiali je.  Weryfikowali także z przewody hydraulicznymi, pneumatyczne i elektryczne, a także połączenia mechaniczne. Na tablicy zainstalowali moduły systemów oświetlenia, zamykania i wycieraczek i połączyli je przewodami. Czyniąc to, czytali i stosowali instrukcje, tabele, wykresy, schematy, wykresy połączeń i funkcji. Przeprowadzali kontrole różnych pojazdów, a także zmianę opon. Podejmowali także prace konserwacyjne w zakresie specyfikacji, w szczególności kontroli płynów eksploatacyjnych oraz, w razie potrzeby, ich wymiany i utylizacji oraz pomagali w pracach konserwacyjnych i naprawczych silników, osi i elektryki. Przygotowali komponenty pojazdu do późniejszego zainstalowania i byli zaangażowani w ustalanie i korygowanie błędów i zakłóceń podczas prac konserwacyjnych i naprawczych za pomocą specyficznych dla pojazdu procedur testowych i wyposażenia testowego. Obsługiwali pojazdy, które musiały zostać poddane inspekcji pod kątem ich ruchu i bezpieczeństwa, dokonywali korekt według  dokumentacji. Sprawdzali również jednostki napędowe i jednostki poza siecią z systemem zarządzania silnikiem.  Naprawiali systemy nadwozi, wycieraczki sygnały dźwiękowe, systemy antenowe.

 

W trakcie stażu w firmach polscy uczniowie poznali praktyczne procesy pracy w poszczególnych firmach i zintegrowali się z procesami firmy. Wykazali duże zainteresowanie powierzonymi im zadaniami i potrafili zrozumieć polecenia pomimo barier językowych. Dowiedzieli się również o normach jakości oraz przepisach dotyczących higieny i BHP w niemieckich firmach. Ponadto uczniowie odwiedził fabrykę BMW w Lipsku, która została otwarta w 2005 roku. Na łącznej powierzchni 208 ha są produkowane codzienne pojazdy z serii BMW serii 3 sedan, BMW serii 1 trzydrzwiowy, BMW serii 1 Coupe i BMW serii 1 Cabrio, od września BMW X1. Podczas wycieczki młodzież oglądała podzespoły w które wyposażone SA pojazdy oraz  indywidualne wyposażenie pojazdów. Od kilku lat firma wykorzystuje nie tylko konwencjonalną produkcję pojazdów w Lipsku, ale także produkcję przyjaznych dla środowiska nowoczesnych pojazdów. Od2013 r. firma zainwestowała około 400 milionów euro w rozbudowę zakładu i utworzy około 800 miejsc pracy. W latach 2011 i 2012 produkcja floty testowej z limitowanej edycji została uzupełniona o  BMW Active E - elektrycznie napędzanym BMW opartym na BMW serii 1 Coupe. Od 2013 r. Seryjna produkcja BMW i3 i BMW i8 - dwa pionierskie pojazdy z alternatywnymi napędami i nadwoziami wykonanymi z innowacyjnej lekkiej konstrukcji.

 

Program ramowy

W poniedziałek 28 sierpnia 2017 po stażu, grupa wzięła udział w wycieczce do centrum Lipska. Uczniowie rozpoczęli zwiedzanie z członkiem firmy Vitalis na dworcu  Hauptbahnhof – głównym dworcu kolejowym w Lipsku, w kraju związkowym Saksonia, w Niemczech. Od chwili wybudowania jest największym pod względem powierzchni dworcem czołowym w Europie. stacji Lipsku, został otwarty w 1915 roku po 13 letnim okresie budowy. W niepowtarzalnej atmosferze i architekturze oferuje odwiedzającym mnóstwo możliwości spacerów i zakupów na trzech poziomach. Innym punktem kulminacyjnym z wycieczki była wizyta w Kościele św. Mikołaja, który jest nierozerwalnie związany z wydarzeniami pokojowej rewolucji w NRD jesienią 1989 roku, ponieważ w tym miejscu doprowadzając ostatecznie w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989 do upadku Muru Berlińskiego i zjednoczenia Niemiec 3 października 1990 roku. Po zwiedzaniu Mädler Passage i słynnej zabytkowej restauracji Auerbach Kelller, nieśmiertelny uwieczniony przez Goethego w całokształt twórczości „Faust”, grupa odwiedziła stary ratusz, w którym mieści się muzeum historii miasta i jest uważane za jeden z najważniejszych renesansowym budynków w Niemczech obok nowego  ratusza, który pełni funkcję stałego urzędu administracyjnego miasta Lipska od czasu jego ukończenia w 1905 r. Stamtąd wycieczka prowadziła do Kościoła Św. Tomasz, gdzie Johann Sebastian Bach działał przez ponad 20 lat i prowadził znany na całym świecie chłopięcy chór.

 

Innym ważnym przystankiem podczas zwiedzania centrum Lipska był Augustusplatz, który jest największym placem w mieście na 40 000 metrach kwadratowych. Przy północnym skraju placu, nad okrągłą sadzawką-fontanną wznosi się gmach udający budowlę klasycystyczną, Oper Leipzig (Opera Lipska). Powstał na miejscu zniszczonego podczas II wojny światowej Nowego Teatru. Opera Lipska kontynuuje tradycje zespołu utworzonego w 1693 r. - jest drugim najstarszym zespołem operowym na terenie Niemiec. Obecnie Balet Lipski uważany jest za jeden z najlepszych w Europie.

 

Ostatecznie uczniowie  odwiedzili wieżowiec Leipzig City, znany również jako "Uniriese". Z platformy widokowej wieży widokowej na wysokości 120 metrów grupa miała niepowtarzalny widok na Lipsk i okolice Lipska. Grupa miała również możliwość indywidualnego zwiedzenia miasta  i jego okolic.

 

W sobotę, 2 września 2017 r. młodzież wybrała się na jednodniową wycieczkę do stolicy Niemiec, Berlina. Tam zostali przyjęci przez swojego przewodnika miejskiego, pana Michała Mielczarka. Uczniowie odwiedził Potsdamer Platz wraz z pozostałościami Muru Berlińskiego, dzielnicy rządowej z Kancelarią i Reichstagiem, siedzibą niemieckiego Bundestagu. Inne atrakcje  to brama Branderburska, najsłynniejszy punkt orientacyjny w Berlinie oraz Pomnik Holocaustu i Kurfürstendamm główna ulica zachodniej części Berlina, łączy Breischeidplatz z Kościołem Pamięci w Charlottenburgu z Rathenauplatz w Wilmersdorfie. Nazwa ulicy wywodzi się od słowa Kurfürst, oznaczającego księcia elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ulica powstała w 1542 jako poprowadzona groblą droga konna z zamku w Berlinie do zamku Grunewald. W 1685 po raz pierwszy oznaczono ją na mapie, a między 1767-1787 opisywana jest już jako Churfürsten Damm. Droga została rozbudowana do miejskiego bulwaru z inicjatywy kanclerza Ottona von Bismarka, wyrażonej w liście z 1873 do radcy rządowego Gustava von Wilmowskiego. 2 czerwca 1875 uchwałą rządu zapoczątkowano budowę ulicy o szerokości 53 m, w 1886 jezdnia była gotowa i rozpoczęto zabudowę przyległych działek.

 

W zachodniej części Berlina grupa zwiedziła  również Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, który został zbudowany w 1985 r. Pomnik cesarza Wilhelma I  w 1943 r., został zniszczony    w wyniku nalotu  bombowego. Przez lata ruina  uważana była za pomnik i wkrótce stała się symbolem zachodniej części Berlina. W roku 1961 konsekrowano cesarza Wilhelma, z zachowaną w jego centrum zrujnowaną wieżą starego kościoła. Grupa odwiedziła także Niemieckie Muzeum Techniki w Berlinie, które zostało założone w 1982 r. W powiecie Kreuzberg, w którym jest wystawa starych i nowych technologii. Historia kultury ruchu, komunikacji, produkcji i technologii energetycznej jest tutaj żywa i zrozumiała. Oprócz głównej wystawy znajduje się również "Science Center Spectrum", centrum z około 250 interaktywnymi stacjami eksperymentalnymi, które zapraszają do poznania  nauki i technologii poprzez niezależne eksperymenty i pozwalają uczestnikom  stać się specjalnymi recenzentami.

 

Młodzież odwiedziła Friedrichstrasse, jedna z bardziej znanych ulic w centrum Berlina,  w dzielnicach Mitte oraz Kreuzberg. Nazwana na cześć Fryderyka III Brandenburskiego, znanego później jako król Prus Fryderyk I. Wytyczona została w XVII wieku, liczy 3,3 km. Przy ulicy znajduje się teatr Friedrichstadt-Palast, stacja kolejowa Berlin Friedrichstraße.Na budynku przy numerze 62, przy skrzyżowaniu z Kronenstraße znajduje się tablica poświęcona Polakowi Gustawowi Leńskiemu, który w tym miejscu walczył i poległ podczas walk ulicznych Rewolucji Marcowej 1848. Młodzież odwiedziła także Checkpoint Charlie, jednego z najsłynniejszych przejść granicznych podzielonego miasta w latach 1945-1990. Grupa odwiedziła również berlińską katedrę, a następnie zakończyła zwiedzanie miasta na Placu Aleksandra gdzie znajduje się wieża telewizyjna.

 

Uczestnicy otrzymali następnie interesujące informacje o głównej stacji w Berlinie, która została uruchomiona w styczniu 2006 roku po gruntownej renowacji.  Michał Mileczarek pożegnał się z grupą na głównym dworcu w Berlinie, skąd uczniowie udali się w podróż powrotną do  Schkeuditz.

 

W niedzielę 3 września 2017 r. Polscy uczestnicy wyruszą w podróż do Drezna stolicy Saksonii. Po dwugodzinnej przejażdżce pociągiem dotarli na dworzec główny w Dreźnie. Stamtąd zaczęli trasę wraz z przewodnikiem po mieście, p. Julitą Szerer. Podczas pełnej wrażeń wycieczce po zabytkowym Starym Mieście uzyskali przegląd słynnych na całym świecie zabytków. Uczniowie przeszli z Drezdeńskiego Neumarkt  do słynnego kościoła Frauenkirche, który został całkowicie zniszczony podczas drugiej wojny światowej i dopiero w październiku 2005 roku mógł zostać uroczyście poświęcony dzięki ogromnym darowiznom z całego świata po 15 latach skomplikowanej odbudowy.Następnie uczniowie odwiedzili Hofkirche, które oficjalnie nosi nazwę Katedry Świętej Trójcy, a także zamek Residenz  z furstenzug, plac teatralny z Operą Sempera, znaną również jako Saksońska Opera Państwowa. Późnym popołudniem grupa wróciła do Schkeuditz po pełnym wrażeń dniu.

 

W piątek, 8 września 2017 r. po stażu uczniowie i opiekunowie  dokonali oceny projektu wspólnie z Panią Małgorzatą Worona koordynatorem z firmy VITALIS. Rozmawiali o przebiegu stażu, a także o zakończeniu programu. Następnie dokonano uroczystego przekazania certyfikatów i dokumentów projektowych. Ponadto uczestnicy omówili i ocenili swoje szkolenie zawodowe obecne i już odbyte w szkole. Podczas pobytu w Vitalis młodzież zapoznała się także z obyczajami i zastosowaniami innych krajów europejskich oraz opowiedzieli swoim zagranicznym kolegom o polskiej kulturze i historii. Wspólny czas spędzony w Gut Wehlitz został opisany przez wszystkich uczestników jako cenne i wyjątkowe doświadczenie. Następnego ranka grupa rozpoczęła swoją podróż powrotną do Polski.

Podczas praktycznego szkolenia w ramach programu europejskiego mlodzież uzyskała kompleksowy i różnorodny wgląd w praktyczne procesy pracy w dziedzinie informatyki, mechaniki samochodowej, handlu i logistyki. Staż był bezpośrednio związany z praktyczną i teoretyczną wiedzą już przekazaną uczniom w szkole. Uczestnicy wyrażają zainteresowanie swoimi różnorodnymi zadaniami i integracją z innymi uczestnikami mobilności  pomimo problemów ze zrozumieniem. Udało im się poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i zastosować ją w praktyce, poprawili swoje umiejętności językowe i zwiększyli swoje umiejętności społeczne. W związku z pobytem w Niemczech grupa miała również możliwość nawiązania kontaktu z innymi europejskimi uczestnikami europejskich programów wymiany z Polski i Hiszpanii i cieszyć się swoim czasem. Zespół Vitalis spędził ze uczestnikami stażu dobry czas i zapamięta te chwile.

Podsumowanie

Uczestnicy projektu po zrealizowaniu mobilności zagranicznej nabyli nowe kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. W zakresie wiedza - w ramach stażu zagranicznego uczniowie w praktyce poznali zasady działania zagranicznego przedsiębiorstwa od wewnątrz, przyswoili sposoby pracy i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

W zakresie umiejętności językowych – poprawili swoje umiejętności  efektywnego i płynnego używania języka niemieckiego, ale i angielskiego także, w życiu społecznym i zawodowym.

W zakresie umiejętności organizacyjnych– poznali organizowanie stanowiska pracy, zdobyli umiejętność ustalania priorytetów i współpracy z innymi podczas wykonywania zadań, udoskonalili swoje zarządzanie czasem oraz swoją samoocena. W zakresie umiejętności kompetencji społecznych-  poprawili umiejętność pracy w zespole oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych, posiedli zdolność do samodzielnego funkcjonowania w obcym kraju, przełamali  barierę kulturową.

W zakresie umiejętności praktycznych, uczniowie kształcący się jako technik informatyk potrafią: rozpoznać urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu; wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej; dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe; konfigurować sieci, rutery i urządzenia zabezpieczające; instalować sieciowe systemy operacyjne; lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych; zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników; podłączać lokalną siec komputerową do Internetu; przestrzegać zasady recyklingu i postępowania z odpadami; przestrzegać zasady bezpieczeństwa  i higieny pracy.

W zakresie umiejętności praktycznych, uczniowie kształcący się jako technik pojazdów samochodowych potrafią: przygotować pojazd samochodowy do diagnostyki; lokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; stosować narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki; diagnozować zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych; demontować i montować zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych; weryfikować zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych; wymienić uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych   z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych; przestrzegać zasady recyklingu   i postępowania z odpadami; przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie umiejętności praktycznych, uczniowie kształcący się jako  technik handlowiec  potrafią: oznakować towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży; stosować metody i formy prezentacji towarów; przestrzegać norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów; przestrzegać zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; zabezpieczać towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem; realizować zamówienia klientów; wykonywać czynności związane z pakowaniem wydawaniem oraz odbiorem towaru; przestrzegać zasad recyklingu  i postępowania z odpadami; przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analizując raport uczestnika, dzienniki stażu, wypełnione karty oceny oraz otrzymane certyfikaty z miejsc staży, jednoznacznie stwierdza się, że w zakresie wiedzy i umiejętności uczestnicy mobilności osiągnęli zakładane cele.

W zakresie postawy - uczniowie stali się świadomi znaczenia mobilności zagranicznej, pewni siebie w nowych sytuacjach, odpowiedzialni za siebie i innych, otwarci na nowe doświadczenia i wyzwania,  pewni swojej wartości na rynku pracy. Założone w projekcie efekty uczenia się zostały zrealizowane.

Uczestnicy mobilności dzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami na zorganizowanym evncie podsumowującym projekt a także na spotkaniach z gimnazjalistami.