Terminy rekrutacji

kalendarz

Rodzaj czynności
termin w postępowaniu rekrutacyjnym
termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
09.05.2016-22.06.2016
09.05.2016-25.06.2016
(dotyczy szkół przeprowadzających próby sprawności fizycznej)
08.07.2016 r.
od godz. 12:00
do 12.07.2016 r.
do godz. 12:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy tylko kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej). do 31.05.2016 r. od 13.07.2016 r.
do 14.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. od 01.06.2016 r.
do 17.06.2016 r.
do godz. 12:00
15.07.2016 r
do godz.12:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 24.06.2016 r.
do 28.06.2016 r.
do godz.12:00
x
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 28.06.2016 r.
od godz.12:00
do 30.06.2016 r.
do godz. 12:00
14.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 01.07.2016 r.
do godz. 12:00
27.07.2016 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 4.07.2016 r.
do 05.07.2016 r.
do godz. 15:00
28.07.2016 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 01.07.2016 r.
do 07.07.2016 r.
do godz. 15:00
od 29.07.2016 r.
do 01.08.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 08.07.2016 r.
do godz. 12:00
31.08.2016 r.