Opis Projektu „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości”

Projekt „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości” skierowany jest do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.

W projekcie, w ramach stażu zawodowego planowanie jest zorganizowanie wyjazdu 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Rezerwowa lista uczestników stażu utworzona zostanie z uczniów obecnej klasy pierwszej Technikum.

Staże trwać będą dwa tygodnie w dniach od 27 sierpnia 2017 roku do 09 września 2017 roku, w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostaną wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Projekt przygotowywany jest i realizowany przez nauczycieli, którzy przygotują uczniów do wyjazdu zagranicznego.

Uczniowie przed wyjazdem odbędą:
• 20 godzinny kurs języka niemieckiego zorganizowany przez Instytucję Wysyłającą.
• 10 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej.
• 10 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz zwiększające kompetencje społeczne mające na celu przygotowanie młodzieży do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę.

Projekt zakłada upowszechnienie rezultatów oraz jego ewaluacje po zakończeniu. Partnerem ze strony niemieckiej jest firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza gwarantują realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, będzie to potwierdzone zdobyciem certyfikatu ECVET oraz dokumentu Europass Mobilność, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy.

W ramach mobilności uczniowie poznawać będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu. Główne celu projektu to: zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości, zdobycie nowych doświadczeń życiowych, zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych, zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych, zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec, zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata, podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy, poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.

Materialnymi rezultatami projektu będą prezentacje multimedialne, broszury informacyjne, strony internetowe, spotkania uczestników dla zaproszonych gości, artykuły w prasie lokalnej, gabloty informacyjne, drukowana publikacja przestawiająca zdjęcia i relacje z pobytu młodzieży. Efekty projektu zostaną upowszechnione na evencie podsumowującym, na którym wszyscy uczestnicy zaprezentują swoje relacje z pobytu i podzielą się wrażeniami i doświadczeniami.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia prestiżu szkoły oraz da możliwość wykorzystania doświadczeń w zakresie programu Erasmus+ do realizacji kolejnych mobilności w przyszłości. Mobilność przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły, wzbogacenia oferty edukacyjnej i stworzeniu oczekiwanego modelu absolwenta szkoły. Doświadczenia zebrane przez uczestników i szkołę staną się inspiracją dla innych w celu wzbogacenia lokalnego kapitału społecznego.

Całkowity koszt projektu to 257 240,69 PLN.

logotypy_poziom