Kryteria rekrutacji

na rok szkolny 2016/2017

kryteria
I. Podstawa prawna:

  • Art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
  • Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016.

II. Typy szkół:

1. Kandydaci do Technikum w Prabutach mogą składać dokumenty do klasy pierwszej w zawodach:
a. technik pojazdów samochodowych
b. technik handlowiec
c. technik informatyk

2. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Prabutach mogą składać dokumenty do klasy pierwszej w zawodach:
a. mechanik pojazdów samochodowych
b. oddział wielozawodowy (warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą)

III. Kryteria rekrutacji

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym:

  • 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.
  • 100 punktów – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z tabelą nr 1 (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

Tabela nr 1

Zawód Punktowane zajęcia edukacyjne
technik pojazdów samochodowych język polski
matematyka
język obcy*
fizyka
technik informatyk język polski
matematyka
język obcy*
fizyka
technik handlowiec język polski
matematyka
język obcy*
geografia
mechanik pojazdów samochodowych język polski
matematyka
język obcy*
fizyka
oddział wielozawodowy język polski
matematyka
język obcy*
fizyka/geografia*

* – brana jest pod uwagę wyższa ocena uzyskana na świadectwie

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący – 17 punktów
bardzo dobry – 14 punktów
dobry – 12 punktów
dostateczny – 8 punktów

3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*:

  • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów,
  • finalista konkursu wojewódzkiego – 10 punktów,

c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne:

  • I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim – 6 punktów,
  • I – III miejsce w województwie – 5 punktów,
  • I – III miejsce w powiecie – 4 punkty,

d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym – 5 punktów,

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.

*art. 22 ust. 2. pkt 8
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:
8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.