Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Informujemy, że do 29 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty oraz sekretariatach szkół można składać wnioski do Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów na stronie Urzędu Miasta i gminy Prabuty. www.prabuty.pl

Przy składaniu dokumentów należy podać przy podpisie swój numer kontaktowy dla urzędu.