Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”

W naszej szkole został zorganizowany konkurs fotograficzny. Wszystkie informacje zawarte są w poniższym regulaminie. Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do wzięcia aparatu i robienia zdjęć.

Regulamin konkursu fotograficznego

„Zima w obiektywie”

I. Przepisy ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

2.Celem przyświecającym konkursowi jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

3.Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków  wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

1.Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

3.Fotografie należy nadsyłać na Konkurs pocztą e-mail na adres: konkurs.zsp@gmail.com W temacie należy wpisać: „Konkurs ZSP Prabuty foto”.  W treści należy podać swoje imię, nazwisko oraz klasę. Zdjęcia należy przesłać jako załączniki.

4.Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs uczestnik  przenosi na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

7.Plagiat oznacza jednoznaczne wykluczenie z konkursu.

8.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

9.Konkurs trwa  od 01.02.2010 do 01.03.2010 r.

10.Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

11.Organizator powołuje jury Konkursu w skład którego wchodzą nauczyciele.

12.Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo.

13.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora pocztą elektroniczną.

14.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.zsp.prabuty.ckj.edu.pl).

15.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 8 marca 2010 r.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach.

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 6 niniejszego regulaminu.

IV. Nagrody

1.W konkursie zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.

2.Nagrody:

-miejsce I: 3 karty umożliwiające rezygnację z odpowiedzi z wybranych przedmiotów

-miejsce II:2 karty umożliwiające rezygnację z odpowiedzi z wybranych przedmiotów

-miejsce III: 1 karta umożliwiająca rezygnację z odpowiedzi z wybranego przedmiotu

3.Wszystkie karty można użyć wyłącznie raz. Po wywołaniu do odpowiedzi należy pokazać ją nauczycielowi danego przedmiotu, który dokona w niej weryfikacji i wpisu.

4.Jedna karta może być użyta raz dziennie.

5.Każda karta to odpowiednik jednego przedmiotu.

6.Każda karta będzie opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

7.Maturzyści, nie mogą wykorzystać karty na przedmiocie, z którego zdają maturę.

IV. Inne postanowienia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia terminu konkursu, przy uprzednim powiadomieniu o tym wszystkich uczestników.

Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.